Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

19: Imaamatti hidhatanii yoo salaatan Faatihaa Qara’uun dirqamaa?

Gaafii: Yoo nama tokko duubaan salaate yookaa imaamticha duubaan Faatihaa osoo hin qara’in, akkam salaanni kiyya ni tahaa? Yoo deebisee jiraadhe akkam? Yoo hin deebisin hoo ammaan deebisuu qaba moo akkam?

 

Deebisaa: Obboleessa kiyya salaanni akka lama, namni imaamatti hidhatee salaatu, yoo ka salaata halkanii ta’ee ka magriib fa’a ishaahi fa’a, subhi fa’a ka imaamni olfuudhee qara’u ta’ee ka imaama qaraatii isaa dhageettu taate ati qaraatiin sirraa dirqamaa miti wamaa sirra hin jirtu. Yoo ammoo salaanni kee salaata guyyaa ta’e ka ati imaamtichaan waliin salaatte, faatihaa qaraatu malee salaanni hin ta’uu jedha Shari’aan Rabbii guddaa. kanaafuu salaatattiin sun deebifamuudha qabdii jechuu kilaafni Ulamallee keessuma haa jiraatu, ammoo irra tolfachuuf, amaanaa gama Rabbii ofirraa buusuuf salaatattii deebisutu gaariidhaa.

 

Sheikh Alii Jimmaa