Ibaadaa

Hadiisa Ergamaa Rabbii (ﷺ) kana hubadhaatii itti fayyadamuu yaalaa

Abuu Hurayraa (ra) irraa odeeffamee ni jedhe : Ergamaan Rabbii (ﷺ) akkana jedhan: “Yeroo ji’a Ramadaanaa irraa halkan jalqabaa argame sheyxaanonnii fi finciltoonni jinnii ni hidhamu. Hulaaleen ibiddaa ni cufamu; hulaan tokkollee hin banamu. Hulaaleen jannataa ni banamu; hulaan tokkollee hin cufamu. Lallabaan wahii ‘yaa nama toltuu barbaaddu kottu; yaa nama hamtuu barbaaddu dhaabbadhu’ jedhee lallaba. Rabbiin namoota ibidda irraa bilisoomfaman qaba. Kun halkan Ramadaanaa hunda keessa jira.” Tirmiziifi Ibn Maajaahtu gabaasan. Albaaniin hadiisicha sahiiha godhe.

ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ‏« ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺻﻔﺪﺕ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻭﻣﺮﺩﺓ ﺍﻟﺠﻦ ، ﻭﻏﻠﻘﺖ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺏ، ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻐﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺏ، ﻭﻳﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺩ ﻳﺎ ﺑﺎﻏﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺃﻗﺒﻞ ﻭﻳﺎ ﺑﺎﻏﻲ ﺍﻟﺸﺮ ﺃﻗﺼﺮ، ﻭﻟﻠﻪ ﻋﺘﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ‏» . ‏( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ‏)

Hadiisni kun hamilee Mu’uminaa baay’ee jabeessa. Kanaaf hamilee olaanaadhaan ji’a rahmataa fi araaramaa kana haa simannuu!

Show More

...

Back to top button