Categories: Ibaadaa Og-Barruu

Ibaadaan Qeebalamuuf ulaagaa qabdii?

Eeyyeen ulaagaa sadiin Ibaadaan Qeebalamti.

1. Rabbitti amanuu(tokkichoomsuu)

2. Rabbi qofaaf godhuu

3. Akka ergamaan Rabbii Muhammadﷺ dalaganitti raawwachuu qabna.

Eegaa Rabbitti amanuun hunda dursiti. Kan Ibaadaa haqa godhatu Allaah qofa. Kan Ibaadaa(dalagaa gaarii) Qeebaluufi Jannataan galata namaaf galchu Rabbi. Rabbiin akkaataa Ibaadaa itti goonu Muhammad irraa akka barru, isa akka hordofnu nu ajaje. Hojiin ergamaa Rabbii Muhammadﷺ irraa nu hin gahin Ibaadaa hin taatu.

Rabbitti amannee, dhaamsa Ergamaa Rabbii hordofnee, yoo qulqulleessinee Rabbi qofaaf Ibaadaa goone Rabbiin nuuf Qeebala. Yaa Rabbi nuuf Qeebali.

Leave a Comment
Share
Published by
Nuuralhudaa

Recent Posts

  • Ibaadaa

Qur’aana hanga dandeenyeen qomatti haa qabannuu

Rasuulli ﷺ akkana jedhan:- “Namni qur'aanarraa waa takkallee haffazee qomaa hin qabne akka mana onee…

10 hours ago
  • Koroonaa

Omaan, Ityoophiyaa dabalatee imaltoonni biyyoota 10 irraa dhufan gara biyya isii akka hin seenne dhoorkite

Omaan weerara Covid-19 ittisuuf to'annoo kan cimsite yoo tahu, haaluma kanaan torbaan lamaaf Ityoophiyaa dabalatee…

1 day ago
  • Akhlaaqa

DOYDHUMMAA: Waan lubbuu ilma namaa fokkisee ajjeesu

Hayyoonni Islaamaa akkana jedhan- Islaamummaa keessatti, Warroonni Milkaa'an warra lubbuu isaanii doydhummaa irraa tiksanii walaba…

2 days ago
  • Ibaadaa

Waan qalbii nama goggoysu

Nabi Muhammad(ﷺ) akkana jedhan: “waa afur goggogina(qalbii) irraahi: ijji imimmaan irraa goguu, qalbiin goguun, hawwiin…

2 days ago
  • Ibaadaa

Lubbuun takkallee eessattii fi haala kamiin akka duutu hin beektu!

Lubbuun hundinuu du'a dhandhamtuudha, garuu lubbuun takkallee eessattii fi haala kamiin akka duutu hin beektu!Rabbiin…

3 days ago
  • Odeeyfannoo Biyyaa
  • Seenaa

Sagantaan Eebba Kitaaba Seenaa Shanan Gibee geggeeffamaa jira

Kitaabni Seenaa Shanan Gibee jedhu kan Injineer Ustaaz Gaalii Abbaabooriin qophaa'e Sabtii har'aa, magaalaa Jimmma…

5 days ago