Categories: Ibaadaa Og-Barruu

Jaalala Rabbii Argachuuf…

Gurbaan tokko ergamaa Rabbii Muhammad (ﷺ) tti dhufee ” yaa Ergamaa Rabbii! Dalagaa yoonin isii dalage Rabbii fi namnilleen na jaalatutti mee na qajeelchi” jedhe

Rasuulli (ﷺ) “Duniyaa irraa dantaa dhabi! Rabbiin si jaalata. Waan harka namaa jiru irraa garagali(kajeellaa dhiisi)! Ilmi namaa si jaalata” jedheen dhaameef.

Dubbiin jabduun tana! Warri fedhii lubbuu isaanii guutuuf dhama’an, warri asirratti ol’aantummaa kajeelu, warri duniyaa gabbaru Rahmata Rabbiitiin wal hin argu. Addunyaa irraa dantaa dhabuun dirqama. Dantaa dhabuu jechaan hojii dhiisanii taa’uu miti. Onnetti qabatanii, duniyaa tana kaayyoo godhachuu dhabuudha. Qooda kee jaalattee, haqa namaatiif firinxiixuu dhabuudha. Addunyaan mandara qormaataati. Dhiifnee qullaa keessaa bahuuf jiraanna. Osoo isiin nu hin dhiifne, dursinee haa dhiifnu. Osoo isiin nuun hin taphanne, dursinee itti haa qophoynu. Nuti warra boru Jannatatti qanani’uuf hawwii dheereeffatee, xiqqoo arraa lakkise. Addunyaa irratti hin waarru. Waan dhiisuuf jiraanutti qaamaafi qalbiin hin qaarru. Qooda kee jaaladhu! Xiqqoo qabdu amamfadhu. Waan harka namaa jiruuf hin maraatin. Beekkumsa, dandeettii fi humna qabduun sossohi. Nama kadhachuu dhiisuun sammuuf boqonnaa kenniti. Kadhaan kabajaa namarraa fuuti. Namni kabajaa hin qabne sadarkaafi gammachuus hin qabu. Gammachuun if dandahuu irraa jalqabdi.

Leave a Comment

View Comments

Share
Published by
Nuuralhudaa

Recent Posts

  • Ibaadaa

Qur’aana hanga dandeenyeen qomatti haa qabannuu

Rasuulli ﷺ akkana jedhan:- “Namni qur'aanarraa waa takkallee haffazee qomaa hin qabne akka mana onee…

10 hours ago
  • Koroonaa

Omaan, Ityoophiyaa dabalatee imaltoonni biyyoota 10 irraa dhufan gara biyya isii akka hin seenne dhoorkite

Omaan weerara Covid-19 ittisuuf to'annoo kan cimsite yoo tahu, haaluma kanaan torbaan lamaaf Ityoophiyaa dabalatee…

1 day ago
  • Akhlaaqa

DOYDHUMMAA: Waan lubbuu ilma namaa fokkisee ajjeesu

Hayyoonni Islaamaa akkana jedhan- Islaamummaa keessatti, Warroonni Milkaa'an warra lubbuu isaanii doydhummaa irraa tiksanii walaba…

2 days ago
  • Ibaadaa

Waan qalbii nama goggoysu

Nabi Muhammad(ﷺ) akkana jedhan: “waa afur goggogina(qalbii) irraahi: ijji imimmaan irraa goguu, qalbiin goguun, hawwiin…

2 days ago
  • Ibaadaa

Lubbuun takkallee eessattii fi haala kamiin akka duutu hin beektu!

Lubbuun hundinuu du'a dhandhamtuudha, garuu lubbuun takkallee eessattii fi haala kamiin akka duutu hin beektu!Rabbiin…

3 days ago
  • Odeeyfannoo Biyyaa
  • Seenaa

Sagantaan Eebba Kitaaba Seenaa Shanan Gibee geggeeffamaa jira

Kitaabni Seenaa Shanan Gibee jedhu kan Injineer Ustaaz Gaalii Abbaabooriin qophaa'e Sabtii har'aa, magaalaa Jimmma…

5 days ago