Categories: Akhlaaqa Qissaa

Kabajaa Muslimaa Eeguu

Guyyaa tokko Umar Ibn Al-Kaxxaab(RA), Abdullah Ibn Mas’uud(RA) waliin halkaniin manaa bahan. ibiddaa fagoo boba’u argan. Ifa ibidda sanii hordofuun mana kurraaziin keessaa iftu bira gahan. Yommuu Umar kurraazii (duungoo) manaa iftu argu, manicha seenuun namticha dullacha alkooli fi dubartii sirbaa isa bashannansiistu waliin arge. Namtichi odoo of hin beekin Umariin qabame. Umaris ni jedhen,”Wanta qaanessaa hanga halkan kana namticha dulloomaa du’a eeggatu irraa arge (caalu) tokkollee hin jiru.” 
Namtichi dulloomaan kunis akkana jechuun deebiseef,”Yaa Amiir al-Mu’iminiin(Yaa hogganaa mu’imintootaa) wanti ati hojjatte kanarra qaanessaadha. Mana kiyya hayyama kiyya malee seentee na basaaste. Islaama keessatti nama basaasuun dhoowwamaa mitii?” Umar dhugaa namtichi jedhe amanuun, uffata ofii ciniinaa fi booyaa akkana jedhe, “Haati Umar isa haa dhaabdu yoo Rabbiin naa hin araaramin.” Guyyaa sanii kaase namtichi walgahii Umar keessatti argamuu dhiise. Yeroon muraasni erga darbeen booda Umar namticha dulloomaa kana sarara dhumaa walgahii isaa keessa taa’u arge. İsattis haasawuu kajeele. Namtichi kuni adabbii hamaa Umar irraa sodaataa of eegganoon Umaritti dhihaachun bira taa’e. Umar namtichi kuni gurra isaaf akka kennu gaafate. Eegasi akkana jedheen, “Tokkicha Nabiyyanaa Muhammad haqaan ergeen kakadhe, wanta halkan san sirratti arge eenyuttillee hin himne. Abdullah Ibn Mas’uud na waliin turettiyyuu hin himne.” Namtichis akkana jedhee deebiseef, “Yaa Amiir al-Mu’iminiin Tokkicha Nabiyyana Muhammad haqaan ergeen(Rabbiin) kakadhe, anis gaafa ati natti seentee kaase badii sanitti hin deebine.” Umaris Allahu Akbar jechuun sagalee ol kaasee lallabe. Namoota kanniin lamaan jiddutti maal akka uumame walgahii keessaa eenyullee hin beeku. Kaliifaan guddichi badii lammiilee isaa akkasitti sattaraa ture.

Abu Hureeyran(RA) akka gabaasanitti Nabiyyana Muhammad(ﷺ) akkana jedhan:

‏ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ للَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
“Namni Musliima (cubbuu isaa) haguuge, Rabbiin addunyaa tanaa fi Aakhiratti isa(cubbuu isaa) ni haguuga.” (Sunan Ibn Maaja)
Kanaafu Rabbiin cubbuu keenya ifatti baasu yoo nuu haguuge nuti immoo kan namoota biroo akkamitti haguugu dhabna ree? 

Maddi:sammubani.com

Leave a Comment
Share
Published by
Nuuralhudaa

Recent Posts

  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammiileen Itoophiyaa Sa’uudi keessa jiraatan qaama nageenyaan adamsamanii qabamaa akka jiran himan

Lammileen Itoophiyaa kuniin qaamoolee nageenya mootummaa Sa’uudiin kan Doorsifamaa jiran tahuu himu, dorsiisni kun immoo…

1 day ago
  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Markazni Fath kan magaalaa Gimbii Marsaa 5ffaaf Barattoota 40 Hifzii Qur’aanaatiin Eebbisise

Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti kan argamu markazni Hifzii Qur’aanaa Fathi barattoota  waggoota lamaaf barsiisaa…

1 day ago
  • Akhlaaqa

Al-Yaminul Ghamuus (Kakuu Kijibaa)

Kakuu kijibaa jechuun haqa nama biraa fudhachuuf wanta darbee irratti osoo beekanu kakachuudha. Zuur, Faajirah…

2 days ago
  • Odeeyfannoo

Bidiruun baqattoota fe’atte galaana diimaa keessatti dhidhimuun namoonni hedduun du’an

Lammiileen Afriikaa bahaa irra hedduun isaanii ityoophiyaa irraa tahan, osoo gara Yaman imalaa jiran qarqara…

3 days ago
  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Godina Haadiyaa Magaalaa Bonooshaatti Sagantaan Muhaadaraa  guddaan geggeeffame

Naannoo Sabaa fi sab-lammoota Ummattoota Kibbaa godina Haadiyaa aanaa Shaashoogoo magaalaa Bonooshaatti sagantaan Da’awaa guddaan…

5 days ago
  • Odeeyfannoo

Sa’uudiin lammiileen biyya biroo hajjii bara kanaa irratti kan hin hirmaanne tahuu labsite

Ministeerri Hajjii fi Umraa ibsa baaseen, Sirna hajjii bara 1442 lammiilee Sa'uudii fi namoota biyyattii…

6 days ago