Categories: Ibaadaa

Leylatul-Qadriin yoomi? Yoo dhaqqabne maal jenna? Maal hojjenna?

Ramadaana kurnan boodaa edanu jalqabna. Edanu halkan 20 ti. Ramadaana dhaqqabuun carraadha! Eega Ramadaana simannees nama carraa qabuutu kurnan boodaa kana dhaqqaba. Yeroo tana daran Ibaadaatti jabaachuu qabna. Salaata halkanii, sadaqaa, Qur’aana qara’uu, dhugaa dubbachuufi fira maxxanfachuu qabna. Kheyriin as booda hojjannu galata dacha dachaan qabdi.

Leylatul-Qadriin halkan kam akka tahe nuuf hin himamne. Garuu halkan qarii/irruu 10nan boodaa keessa akka adamsinu ergamaan Rabbii Muhammadﷺ nuuf dhaaman. Kanaaf walitti dhaabnee 10nan kana keessa Ibaadaa goona. Halkan qarii kurnan kanaa keessa Leylatul-Qadriin jirti. Leylatul-Qadriin halkan coolleedha, halkan Qur’aanni keessatti buufame. Halkan, yoo Iimaanaafi Rabbi irratti lakkaawwachaa Ibaadaan gaggeysine Diliin teenya nurraa haqamtu. Halkan 1chi sun, ji’a 1000 caala.
ﻟَﻴْﻠَﺔُ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻦْ ﺃَﻟْﻒِ ﺷَﻬْﺮٍ

Warri dur waggaa kumaa ol-faa jiraata. Nuti umriin isaanitti hin qixxaannu. Jarri dur dabre sun hanguma lubbuun turan Ibaadaas nurra hojjechuu dandahan. ‘Caalamne’ jannee akka harka hin kennineef garuu mala ittiin isaanitti qixxaannu Rabbi nuuf fide. Suniis Leylatul-Qadrii dha. Leylatul-Qadriin waggaa 83 fi ji’a 3 olitti shalaga. Halkan Leylatul-Qadrii 1 Ibaadaan yoo dabarsine, waggaa 83 ol Ibaadaa goone jechuudha. Halkan jechaan Azaana Maghribaa irraa kaasee hanga Azaana Fajrii jidduu yeroo jirtu tana. Jiddugaleessaan halkan Tokko Daqiiqaa 660 taha. Daqiiqaalee tanniinitti gaafa fayyadamne Leylatul-Qadrii arkanne jechuudha.

Ergamaan Rabbiiﷺ kurnan boodaa Ramadaanaa kana daran Ibaadaatti jabaata. Marxifatee halkan dhaabbata. Zikriin afaan irraa hin buutu. Salaataan adda hin bahu. Warra isaallee Ibaadatti kakaasa. Ummataas garanatti afeera.
• ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ : ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ : ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ‏»
• ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ‏« ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺷﺪَّ ﻣﺌﺰﺭﻩ، ﻭﺃﺣﻴﺎ ﻟﻴﻠﻪ ﻭﺃﻳﻘﻆ ﺃﻫﻠﻪ ‏» .
Namni Ramadaana irraa, akkasuma kurnan boodaa kana irraa hin milkaawin abaarsa qaba. Ergamaan Rabbiiﷺ kurnan boodaa kana I’tikaafa seena(Ibaadaaf Masjidatti gala). I’tikaafni Sunnaa dha. Warri dandahu seenee ergamaa Rabbiitti fakkaachuu dandaha. Kuunis bakka jiruu Ibaadaatti cichuu qaba. Heewasama duniyaa irraa Masjidatti galanii Ibaadaaf achi bahuun Ajrii guddoo qabdi.

Leylatul-Qadrii yoo dhaqqabne Du’aa’ii Allaahumma Innaka afuwwun tuhibbul afwa fa’afu annii tana jenna. “Yaa Rabbi ati irra namaaf dabarta. Irra namaaf dabrullee jaalatta. Yaa Rabbi Dilii tiyya irra naaf dabri” jechuudha. Namni Rabbiin Dilii akka isaaf dhiisu barbaadu, innis obboleysa isaatiif dhiisuu qaba. Obboleysa keetiif hamtuu garatti qabattee Rabbi hin kadhatin.

Yaa Rabbi Dilii hojjanne, irra nuuf kuti.

Leave a Comment
Share
Published by
Nuuralhudaa

Recent Posts

  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammiileen Itoophiyaa Sa’uudi keessa jiraatan qaama nageenyaan adamsamanii qabamaa akka jiran himan

Lammileen Itoophiyaa kuniin qaamoolee nageenya mootummaa Sa’uudiin kan Doorsifamaa jiran tahuu himu, dorsiisni kun immoo…

1 day ago
  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Markazni Fath kan magaalaa Gimbii Marsaa 5ffaaf Barattoota 40 Hifzii Qur’aanaatiin Eebbisise

Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti kan argamu markazni Hifzii Qur’aanaa Fathi barattoota  waggoota lamaaf barsiisaa…

1 day ago
  • Akhlaaqa

Al-Yaminul Ghamuus (Kakuu Kijibaa)

Kakuu kijibaa jechuun haqa nama biraa fudhachuuf wanta darbee irratti osoo beekanu kakachuudha. Zuur, Faajirah…

2 days ago
  • Odeeyfannoo

Bidiruun baqattoota fe’atte galaana diimaa keessatti dhidhimuun namoonni hedduun du’an

Lammiileen Afriikaa bahaa irra hedduun isaanii ityoophiyaa irraa tahan, osoo gara Yaman imalaa jiran qarqara…

3 days ago
  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Godina Haadiyaa Magaalaa Bonooshaatti Sagantaan Muhaadaraa  guddaan geggeeffame

Naannoo Sabaa fi sab-lammoota Ummattoota Kibbaa godina Haadiyaa aanaa Shaashoogoo magaalaa Bonooshaatti sagantaan Da’awaa guddaan…

5 days ago
  • Odeeyfannoo

Sa’uudiin lammiileen biyya biroo hajjii bara kanaa irratti kan hin hirmaanne tahuu labsite

Ministeerri Hajjii fi Umraa ibsa baaseen, Sirna hajjii bara 1442 lammiilee Sa'uudii fi namoota biyyattii…

6 days ago