Categories: Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Oromiyaa,sagantaa deeggarsaa qopheese irratti Muslimoonni dammaqinaan akka hirmaatan afeere

Manni marii Dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa, manneen marii dhiimmoota Islaamaa naannoolee biroo dursuun hojii jajjabduu hojjechaa jira.

Akkasumas caaseeffamaafi daambii ittiin bulmaata mana marichaa koree jijjiirama Dhaabbilee Hawaasa Muslimaa Saglanii fi koree hayyootaan qophaa’e irratti hundaa’uun waggoota Sadan dabran kana keessatti caasaalee mana marichaa duraan ture sadarkaa ganda irraa hanga naannootti argamu jigsuun hojiiwwan guguddoo birootis hojjachuun ni yaadatama.

Haata’u malee hojiiwwan karoorfaman hedduun sababa hanqina Baajataa/Faayinaansii mudate hordofuun gufachuu ibse. Rakkoo Faayinaansii mudate kana furuuf immoo ummanni Muslimaa deeggarsa akka taasisuuf gaafate.

Haaluma kanaan Jum’aa Ramadaan 18,1442 (Ebla 22), mata duree “torbii deeggarsa Majlisa Oromiyaa” jedhuun sagantaa galii walitti qabuu torbaan tokkoof turu labse. Ummanni Muslimaa biyya keessaafi ala jiru dammaqinaan akka hirmaatus gaafate.

Kaayyoon Sagantichaa

1. Wiirtuu Majlisa Oromiyaa fakkaatu kan waajjira, madda galiifi galma of keessaa  ijaaruu

2. Ijaarsa bara kanatti Muslimoota miliyoona sadii miseensa majlisa Oromiyaa gochuuf waraqaa eenyummaa qopheessuun hanga dhumaatti itti deemuu.

3. Caasaalee majlisaafi koreelee akka ulamaa Fatwaa, du’aataa, dargaggootaa, hayyootaafi dubartootaa gulantaa majlisaa hundarratti ijaaraman hojii irratti bobbaasuu, leenjii ga’aa isaanii kennuu, keessumaa koreen Da’awaa bakka hanqinni da’awaa jiru irratti akka hojjatan gochuufi

4. Humna namaa ga’aa ta’e kan dhaabbataan majlisa kana keessatti ummata Muslimaa tajaajilu gulantaa hundarratti oomishuuf ta’u ibsame.

Sagantaan galii walitti qabuu kun Masjidoota naannoo Oromiyaatti argaman hunda keessatti, akkasumas Masjidoota hawaasa Diyaaspooraa alatti argamanitti ni gaggeeffama jedhamee eeggama. Karaa lakkoofsa herreega Baankiiwwan garagaraa irraa banamaniinis gargaarsi kan walitti qabamu tahuus ibsame.

Lakkoofsi Baankii Majliisni Oromiyaa bane kuniin

 1. CBE (Baankii Daldala Itoophiyaa) 1000396921999

2. CBO (Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa) 1042200017968

3. OIB (Baankii Internaashinaala Oromiyaa) 4192080

4. AIB (Awaash International Bank) 01410449821400

5. Nib Bank 7000023371249

6. Wegagen Bank 0878202815401 fi

7. Bunnaa Bank 2779691000002 tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

Leave a Comment

View Comments

Recent Posts

  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammiileen Itoophiyaa Sa’uudi keessa jiraatan qaama nageenyaan adamsamanii qabamaa akka jiran himan

Lammileen Itoophiyaa kuniin qaamoolee nageenya mootummaa Sa’uudiin kan Doorsifamaa jiran tahuu himu, dorsiisni kun immoo…

1 day ago
  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Markazni Fath kan magaalaa Gimbii Marsaa 5ffaaf Barattoota 40 Hifzii Qur’aanaatiin Eebbisise

Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti kan argamu markazni Hifzii Qur’aanaa Fathi barattoota  waggoota lamaaf barsiisaa…

1 day ago
  • Akhlaaqa

Al-Yaminul Ghamuus (Kakuu Kijibaa)

Kakuu kijibaa jechuun haqa nama biraa fudhachuuf wanta darbee irratti osoo beekanu kakachuudha. Zuur, Faajirah…

2 days ago
  • Odeeyfannoo

Bidiruun baqattoota fe’atte galaana diimaa keessatti dhidhimuun namoonni hedduun du’an

Lammiileen Afriikaa bahaa irra hedduun isaanii ityoophiyaa irraa tahan, osoo gara Yaman imalaa jiran qarqara…

3 days ago
  • Odeeyfannoo
  • Odeeyfannoo Biyyaa

Godina Haadiyaa Magaalaa Bonooshaatti Sagantaan Muhaadaraa  guddaan geggeeffame

Naannoo Sabaa fi sab-lammoota Ummattoota Kibbaa godina Haadiyaa aanaa Shaashoogoo magaalaa Bonooshaatti sagantaan Da’awaa guddaan…

5 days ago
  • Odeeyfannoo

Sa’uudiin lammiileen biyya biroo hajjii bara kanaa irratti kan hin hirmaanne tahuu labsite

Ministeerri Hajjii fi Umraa ibsa baaseen, Sirna hajjii bara 1442 lammiilee Sa'uudii fi namoota biyyattii…

6 days ago