Taarziyaar: Bineensa Hin Limsanne

Taarziyar bineensa xiqqoo halkan halkan qofa sochootuudha. Kan argamtus bosona Eshiyaa kibba lixaatti. Bineensi tun ganaa namaa kan hin caalle yoo taatu waan nyaattu adamsuudhaan argatti. Baay’inaan wantoota akka lootuu, ilbiisotaa fi Sinbirroota garagaraa soratti. Wanti bineesota kaan irraa adda isa godhu ija isaati. Guddina qaama isaatiin wal…
Guutuu Dubbisi...