Balaa Farshoo

Qorannoon dhiheenya kana argame dhugaatii alkoolii dhuguun dhukkuboota hedduuf nama saaxila jedha. Amma dura dhugaatii alkoolii dhuguun dhibee kaansarii tiruu namatti fida jedhama. Qorannoon ammaan tana godhame garuu kaansarii tiruu malee…
Guutuu Dubbisi...

durooma qalbii

Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e “Durummaan (tujjaarummaan) heddumina qabeenyaa qofaa miti; garuu durooma qalbiitu durooma (dhugaati).”  Bukhaarii Hadiisni wanni nuuf dhaamu, qabeenya qabaachuu qofaa miti kan dureeysa nama…
Guutuu Dubbisi...