Peejiin kun hojjatamutti jira. Yeroof hin xumuramne. in shaa ALLAAH yeroo dhihootti waan haarayatu asirratti isiniif dhufa. Obsaan nu eegaa!

NuuralHudaa
Soora Qalbii Muslimaa