Browsing Category

Akhlaaqa

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Qulqullina

Muslimoonni sadarkaa addunyaatti qulqullinaan beekamu. Hawaaasni addunyaa guutuun qulqullinaaf bakka guddaa kenna. Islaamummaan…

- Advertisement -

Firummaa

Ilmi namaa ammaan tana dachii tanarra jiru kun akkuma tasaa kan argamee miti. Hundi isaatuu bakka irraa dhufe qaba. Rabbiin

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -