header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

About Us

Nuuralhudaa is an internet-based Media. It provides the latest Islamic and Ethiopian news. weekly programs, videos, literatures, lectures, songs, and other Islamic programs which reaches its audience with sufficient evidence to enlighten them with authentic Islamic knowledge. It also contains Islamic Q & A, which helps its audience to evaluate their religious knowledge.
NuuralHudaa is Islamic media. It was established in January 2016. It was founded by Sumeyas and Bilals group (May Allah rewards them). In the same month several journalists, who worked in different medias and obtained a lot of experiences came together to be the power of this media.
Even though the aim and goals of NuuralHudaa is many, in the past eight months what we have done is only the NuuralHudaa Radio. NuuralHudaa Radio (RNH) first broadcasted its program in January 16, 2016. In this first Program, Dr. Liwaul Islam, Sheik Ali Jimma, Sheik Muhammad Wado, and Abu Abdallah (Sheik Umar Gobena) spoke about the importance of media. The name NuuralHudaa was also given by these respected scholars of the religion. The manager of NuuralHudaa is Ustaz Talibu Ridallah, and the media has its own board.
NuuralHudaa is not only radio. Though currently, we are working on the radio, it is planned to have a different section. Alhamdulillah with the help of ALLAH, we have launched our website and Mobile Application, which is providing information. The main focus of this media is, to teach the Muslim Ummah the religion of Islam. Using the available opportunities, it teaches Islamic knowledge and tries to lift the misconception about this deen. In Addition, by supporting the Ethiopian Muslims Peaceful struggle, it works for the achievements of the goal, that, Ethiopian Muslim commites were Jailed for.

NuuralHudaan Miidiyaa Islaamaati. Miidiyaan kun Baatii Amajjii/January bara 2016 keeysa bu’uurfame. Miidiyaa kana kan bu’uurse Garee Sumayyootaafii bilaalotaati ( Rabbiin isaan irraa haa jaalatuutii). Baatii amajjii kana keeysa gaazexeessitoonni Islaamaa kan  muxannoo dheeraa qaban, kan achi dura miidiyaalee islaamaa keeysa dalagaa turan, ogeeyyii miidiyaa wajji walitti dhufanii wal mari’atanii miidiyaa tanaaf humna tahan. Hunduu hanga humna isaaniitiin ogummaa isaaniitiin NuuralHudaa tajaajilutti jiru.
​
Kaayyoofii karoorri NuuralHudaa bal’aa tahus, hanga ammaatti wanti dalagamee hojiin mul’ate Raadiyoo NuuralHudaa fii TV NuuralHudaati. Raadiyoon NuuralHudaa(RNH)n sagantaa jalqabaa Amajjii 16, 2016 dhiheeysite. Sagantaa Jalqaa keeysatti Dr.Liwaa’ul Islaam, Shekh Alii Jimmaa, Shekh Muhammad Waadoofii, Abuu Abdallaah(Shekh Umar Goobanaa) Barbaachisummaa Miidiyaarraa dhaamsa dabarsanii jiru.   Maqaa NuuralHudaa jedhu kanas kan moggaase, ULAMAA’II Islaamaa gurguddoodha. Rabbiin Bakkuma jiranitti isaan haa tiysuutii. Hogganaan walii galaa Ustaaz Xaalibu Ridallaah hogguu tahu, Bulchiinsi NuuralHudaa Boordii mataa isaa  qaba.
​
NuuralHudaan Raadiyoo fi TV qofaa miti. Yeroodhaaf kan dalagaa irra jiru raadiyoo fi TV qofa tahus, if duraaf dameelee hedduutu karoorfamee jira. ALHAMDULILLAAH gargaarsa Rabbii guddatiin karoora kana keeysaa Application Moobayila NuuralHudaa fii Weebsaayitiinis banamee ummataaf tajaajila kennutti jira.
​

Xiyyeeffannaan miidiyaa kanaa guddichi, Barumsa diin islaamaa Hawaasa Muslimaa barsiisuudha. Carraalee jiran hundatti fayyadamuun diin islaamaa barsiisuu, hubannoo dogongoraa namoonni islaamummaarratti qaban jijjiiruuf yaaluudha. Gama birootiin, Qabsoo Hawaasni Muslima Itiyoophiyaa eegale cinaa dhabbachuufii, kaayyoo koreen Muslimaa hidhamteef fiinxa baasuuf hojjachuudha.

Contact information
Email: mail@nuuralhudaa.com

Back to top button