November 30, 2021

  Awwaaldiigessa

  Maqaan bineensa kanaa jechoota afaan oromoo  2 irraa ijaarame.  Awwaalaa fi diigessa. Kan awwaala diigu jechuudha. Uumamni kun Ardii Afriikaa,…
  November 30, 2021

  Gosti Vaayirasii Koroonaa Omicron jedhamu saffisaan tatamsa’aa jiraachuu gabaafame

  Gosti vaayirasii koroonaa Omicron jedhamu kan argame tahuu, torbee sadi dura saayintistoonni Afrikaa Kibbaa beeksisan. Omicron gosoota vaayirasii Koroonaa hanga…
  November 29, 2021

  Jaappaan keeysatti Foon fardaa foon looniitiin garaagarummaa akka hin qabne quba qabduu?

  Mootummaan Jaappaan manguddootaa hayyama shofeerummaa fedhiin deebisaniif gatii awwaalchaa ni hir’isa. Jaappaan Addunyaa irratti biyya manguddoota heddu qabdu yoo taatu,…
   Og-Barruu
   October 26, 2021

   Sattawwaa

   Sattawwaan bineensota kotte duudaa ta’an keessa isa tokko yoo tahu, bineensota dachii tanarra jiran hunda caalaa morma dheeraa qaba. Sattawwaan…
   Tafakkur
   January 31, 2018

   Yaak; Gafarsa Eeshiyaa

   Bineensi har’a daawwachuuf deemnu kun loon biyya keenyatti argamuun kan wal fakkaatu yoo ta’u, Maqaan isaa Yaak jedhama. Dabalataanis maqaa…
   Og-Barruu
   November 2, 2021

   Qaama ilma namaa keessaa isa kamtu haalaan ulfaata?

   Gaafii kana nama hedduuf osoo dhiheessinee, gariin garaacha gariin ammoo sammuu jechuu danda’a. Qaama ilma namaa hoggaa jennu, qaama kophaa…
   Og-Barruu
   November 12, 2021

   Guinea Fowl

   Allaattiin kun allaattiiwwan gurguddaa jedhaman keessaa isa tokko yoo ta’u, allaattiiwwan Turkey fi Pheasant jedhamaniin wal fakkaata. Guinea Fowl allaattiin…
   Back to top button