January 23, 2022

  Magaalota umrii dheeraa qaban

  Qophii Abu Ibtisam Akka galmeen seenaa ibsutti, magaalaan Finfinnee bara 1886 hundeeffamte. Kana jechuun magaalaan tun umrii waggaa 136 qabdi…
  January 21, 2022

  Kiwwii

  Qophii: Abu Ibtisam Simbirri Kiwwii jedhamu kun gosa Simbiraa barriissuu hin dandeenye yookaan afaan Ingiliffaatiin Ratites jedhamu keessatti ramadama. Kiwwiin…
  January 20, 2022

  Namoota murtiin ajaa’ibaa itti murteeffame jidduu muraasa

  Qophii : Abu Ibtisam Yakki dachii tanarratti raawwatamu, ilmaan Nabi Aadam (AS) irraa eegalame. Eega ilmaan Nabi Aadam lameen wal…
   Og-Barruu
   December 21, 2021

   Qaajjibbuu (DeathStalker Scorpion)

   Gosti Qaajjibbuu kanaa maqaalee heddu qaba. Isaan keessaa Qaajjibbuu Israa’el, Qaajjibbuu Omdurman, Qaajjibbuu gammoojjii maqaalee jedhaniinis ni beekama. Hammeenyaa fi…
   Og-Barruu
   December 17, 2021

   Leenca

   Leenci bineensota gurguddoo gootummaan beekaman keessaa sadarkaa duraa irratti argama. Sanyiiwwan adurree ykn ammoo Big Cat jedhaman keessaa guddinaan leencatti…
   Og-Barruu
   April 28, 2018

   Avocet (Avoset), Allaattii Ajaa’ibaa

   Uumamni har’a isiniif dhiheessu, uumama Rabbiin xiyyeeffannaa guddaan akka ilaallu nutti hime keessaa isa tokko. Rabbiin guddaan Suuratul Nahl, Suuraa…
   Tafakkur
   October 19, 2021

   Bineesan Uumama Sadi Fakkaatu (Okaappii)

   Rabbi Qur’aana keessatti namni qalbi qabu uumama dachii irra jiru kana xiinxallee akka hubatu nu affeere. Kun ammoo akka nuti…
   Back to top button