Advertisements
  Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa
  Og-Barruu
  April 28, 2018

  Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa

  Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama…
  Yaak; Gafarsa Eeshiyaa
  Tafakkur
  January 31, 2018

  Yaak; Gafarsa Eeshiyaa

  Bineensi har’a daawwachuuf deemnu kun loon biyya keenyatti argamuun kan wal fakkaatu yoo ta’u, Maqaan isaa Yaak jedhama. Dabalataanis maqaa…
  Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa
  Og-Barruu
  April 28, 2018

  Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa

  Dachiin irra jiraannu tun harka dhibba keessaa harki 75 bishaaniin uwwifamee jira. haaluma kanaan baay’ini lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraniitis,…
  Addunyaan tun akkamitti uumamte?
  NHTV
  February 11, 2018

  Addunyaan tun akkamitti uumamte?

  Warri amantii hin qabne,  hawaan tun akka tasaa uumamte jedhan. “Addunyaa tanarra dur dhoohinsa guddaa Big Bang jedhamutu ture. Innis…
  Back to top button
  Close
  Close