October 17, 2021

  Weerara dhibee koroonaa too’achuuf jecha uggurri masjiida kabajamaa Makkah keessatti labsamee ture ka’e

  Mootummaan Sa’uudii weerara dhibee koroonaa hordofuun tatamsa’iina vaayirasichaa to’achuuf jecha,  masjiidota kabajamoo keessatti qajeelfamaa fi uggura garagaraa kaahee turuun ni…
  October 9, 2021

  Biyya Jarmanitti Bulchiinsi Magaalaa Kolonyi Azaanni sagalee guddiftuun akka godhamu hayyame

  Bulchiinsi Magaalaa Kolonyi ibsa baaseen, masjiidota magaalattii hunda keessatti salaata Jum’aatiif Azaanni sagalee guddiftuun akka godhamu hayyamuu beeksise. Kantiibaan magaalaa…
  September 27, 2021

  Yaa’iin idilee Majlisa Godina Arsii milkiin goolabame

   Yaa’iin idilee 4ffaan majlisa godina Arsii guyyaa lamaaf Fulbaana 15-16/2014 geggeeffamaa ture milkiin goolabamuu gabaafame. Sagantaa kana irratti perezdaantii Majlisa…
   Tafakkur
   October 25, 2017

   Istiingrey

   STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…
   Tafakkur
   January 31, 2018

   Yaak; Gafarsa Eeshiyaa

   Bineensi har’a daawwachuuf deemnu kun loon biyya keenyatti argamuun kan wal fakkaatu yoo ta’u, Maqaan isaa Yaak jedhama. Dabalataanis maqaa…
   NHTV
   February 11, 2018

   Waan Garaa Ilma Namaa Keeysatti Dalagamu

   waan ilmi namaa hundi haala salphaan rakkoo takka malee raawwachuu danda’u keessaa inni tokko nyaata alanfatee liqimsuu dha.  Midhaan alanfatanii…
   Tafakkur
   May 29, 2018

   Platypus, Bineensa Uumama Addaa Qabu.

   Uumamni kun uumama ajaa’ibaati. Yoo fagoo laalan uumama gosa sadih irraa waan ijaarame fakkaata malee, bineensa tokko hin fakkaatu. Qaama…
   Back to top button