header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  Odeeyfannoo
  December 3, 2022

  Simpooziyamiin Halaalaa Milkii Guddaan Goolabame

  Simpooziyamiin Majliisni Oromiyaa “sirna too’annoo halaalaa cimaa fayyaa fi guddina diinagdeetiif” mata duree jedhuun hoteela Sharaatanitti qopheesse milkii guddaan xumuramee…
  Og-Barruu
  December 3, 2022

  Hoolaa Guddina Qamaatiin Harreen Wal Qixaa

  Barruu tanaan yaadaan gara Ardii Eeshiyaa imallee hoolaa bosonaa tokko isin daaw’achiisna. Maqaan isaa Argaalii jedhama. Argaaliin biyyoota Eeshiyaa jiddu…
  RNH
  December 1, 2022

  Raadiyoo Nuuralhudaa 767, December 1, 2022

  RAADIYOO NUURALHUDAA Soora Qalbii Muslimaa Sagantaa 767ffaa December 1, 2022 Jaarmaya Bultii Islaamaa Murtii Dhaddacha Jaalalaa 160ffaa Dr. Liwaa’ulislaam Listen…
   Og-Barruu
   October 30, 2022

   Harki Namticha Kanaa Harka Nama Afuriitiin Wal Qixa

   Jeff Dabe jedhama. Lammii Ameerikaati. Namni kun harka guddicha qabaachuudhaan addunyaarraa nama addaati. Harka guddaa yoo jedhamu isa Ispoortiidhaan guddate…
   Tafakkur
   October 25, 2017

   Istiingrey

   STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…
   Og-Barruu
   May 12, 2022

   Piraanhaa

   Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu”jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan akkaan qaraa qaba. Kanaafis ilmi namaa…
   Tafakkur
   February 4, 2022

   Jeedala

   Uumamni kun biyyoota heddu keessatti, akkasumas naannoowwan garagaraa keessa jiraachuu danda’a. Haalli uumama qaama isaatis, naannoowwan garagaraa waliin wal simee…
    November 30, 2022

    Jaartii Tee Waa 10 Irratti Hin Dalagin!

    November 23, 2022

    Gama Hawaa Yoo Imaluu Feete Afaan Raashiyaa Baruu Qabda

    November 22, 2022

    Taphni Olompiikii Duraan Ayyaana Amantii Ture

    November 21, 2022

    Bineensa Osoo Walqunnamtii Wal Hormaataa Raawwatu Du’u

    Back to top button