June 12, 2021

  Sa’uudiin lammiileen biyya biroo hajjii bara kanaa irratti kan hin hirmaanne tahuu labsite

  Ministeerri Hajjii fi Umraa ibsa baaseen, Sirna hajjii bara 1442 lammiilee Sa’uudii fi namoota biyyattii keessa jiraatan qofaaf kan hayyamame…
  June 6, 2021

  Waldaan Islaamummaa fi Misoomaa Ta’aawun hundeeffame

  Waldaan Islaamummaa fi misoomaa ta’aawuun Alhada har’aa Caamsaa 29/09/2013 magaalaa Shashamanneetti hundeeffame. Waldaan kun kan hundeeffame beekamtii guutuu majlisa Oromiyaa…
  June 3, 2021

  Baankiin ZamZam hojii jalqabe

  Baankiin Zamzam Sirni Faayinaansii Dhala irraa walaba ta’e, biyyaattiitti akka hundeeffamu adda durummaan sochii kan jalqabe tahuun ifa. Baankichi hayyama…
   Og-Barruu
   April 28, 2018

   Avocet (Avoset), Allaattii Ajaa’ibaa

   Uumamni har’a isiniif dhiheessu, uumama Rabbiin xiyyeeffannaa guddaan akka ilaallu nutti hime keessaa isa tokko. Rabbiin guddaan Suuratul Nahl, Suuraa…
   Tafakkur
   January 28, 2018

   Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)

   Bineensi kun Tuatara jedhama. Tuataran sanyii lootuu biyya Niiwziilaand keessatti qofa argamuudha. Ardii Niiwziilaand irra dur hantuutni hin waan hin…
   NHTV
   February 11, 2018

   Maqaa fii Qaama

   Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. Akkasumas wantoonni dachii tanaan  ala jiranis maqaa fi…
   NHTV
   February 11, 2018

   Waa Argamsiisuu Ykn Kalaquu

   Addunyaa tanarra carraalee heddutu jira. Carraa nuti lakkoofnee xumuru hin dandeenye. Uumamni dachii tanarra jiru ammoo tokkoon isaallee mudaa hin…
   Back to top button