Advertisements
  Waan Garaa Ilma Namaa Keeysatti Dalagamu
  NHTV
  February 11, 2018

  Waan Garaa Ilma Namaa Keeysatti Dalagamu

  waan ilmi namaa hundi haala salphaan rakkoo takka malee raawwachuu danda’u keessaa inni tokko nyaata alanfatee liqimsuu dha.  Midhaan alanfatanii…
  Yaak; Gafarsa Eeshiyaa
  Tafakkur
  January 31, 2018

  Yaak; Gafarsa Eeshiyaa

  Bineensi har’a daawwachuuf deemnu kun loon biyya keenyatti argamuun kan wal fakkaatu yoo ta’u, Maqaan isaa Yaak jedhama. Dabalataanis maqaa…
  Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)
  Tafakkur
  January 28, 2018

  Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)

  Bineensi kun Tuatara jedhama. Tuataran sanyii lootuu biyya Niiwziilaand keessatti qofa argamuudha. Ardii Niiwziilaand irra dur hantuutni hin waan hin…
  Jarboowaa
  Tafakkur
  January 14, 2018

  Jarboowaa

  Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati.…
  Back to top button
  Close
  Close