January 21, 2022

  Kiwwii

  Qophii: Abu Ibtisam Simbirri Kiwwii jedhamu kun gosa Simbiraa barriissuu hin dandeenye yookaan afaan Ingiliffaatiin Ratites jedhamu keessatti ramadama. Kiwwiin…
  January 20, 2022

  Namoota murtiin ajaa’ibaa itti murteeffame jidduu muraasa

  Qophii : Abu Ibtisam Yakki dachii tanarratti raawwatamu, ilmaan Nabi Aadam (AS) irraa eegalame. Eega ilmaan Nabi Aadam lameen wal…
  January 16, 2022

  Doolfin

  Qophii: Abu Ibtisam Qaamni bishaanii dachii irratti argamu uumama hedduu of keessaa qaba. Uumamni kunniin ammoo amalaa fi haala garagraa…
   Odeeyfannoo
   December 9, 2021

   Dhaddee

   Dhaddee-Bineensa xiqqaa Leencaa fi Qeerransa ofirraa faccisuu danda’u.Uumamni kun qaama isaa irraa meeshaa waraanaa kan qeerransa ajjeesuu danda’u qaba. Meeshaan…
   Og-Barruu
   November 11, 2021

   Ajaa’iba Uumaa Rabbii keessaa Lobster, Bararoo fi kanneen biroo

   Lobster Uumamni kun bara 1880moota keeysa soorata gabrootaafii hiyyeeyyii akka taheefii, yeroo ammaa kana ammoo soorata dureeyyiifi nama maallaqa qabuuti.…
   Og-Barruu
   November 30, 2021

   Awwaaldiigessa

   Maqaan bineensa kanaa jechoota afaan oromoo  2 irraa ijaarame.  Awwaalaa fi diigessa. Kan awwaala diigu jechuudha. Uumamni kun Ardii Afriikaa,…
   Og-Barruu
   November 3, 2021

   Banded Palm Civet

   Uumamni Rabbii hundi waan addaa ittiin beekkamu qaba. Dizaayiniin Rabbii kan dhuma hin qabne bineensota garagaraatiif waan adda isaan godhutu…
   Back to top button