header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  Og-Barruu
  November 27, 2022

  Daa’ima Bineensi Guddifate

  Ilmi namaa hoogganaa dachii tanaati jedhama. Ka humna qabu ka humna hin qabne gabroomsee of jalatti bulchuu danda’a. Akkasumas beeyladoota…
  Og-Barruu
  November 27, 2022

  Qurxummii Cabbii Keessa Jiraatu

  Maqaan isaa Beluga whale jedhama. Beluga jechuun akka afaan naannawa Raashiyaatti adii jechuudha. Maqaa kanas bifa gogaa isaa irraa argate.…
  Og-Barruu
  November 26, 2022

  Bineensa Qusannaa Soorataa Beeku

  Uumamni kun maqaa Kinkajou (Kink-ah-joo) jedhamuun waamama. Maqaa biraa kan honey bear jedhamuunis ni beekama. Sababni isaa qaamni isaa bineensa…
   Og-Barruu
   September 12, 2022

   Allaattii akka jaarsaafi jaartiitti waliin jiraatu

   Uumamni kun Oospireey jedhama. Oospireey Sanyii Allaattii yoo tahu, maqaa biraa kan ‘culullee Qurxummii’ jedhamuunis ni waamama. Maqaan kunis, heddumminaan…
   Og-Barruu
   September 13, 2022

   Uumama akka bubbeetti fiigu

   Uumamni kun sanyii Arroolee yoo ta’u, maqaan isaatis Pronghorn (Proon Hoorn) jedhama. Biyyoota Ameerikaa kaabaa keessa sanyii Pronghorn afurtu jira.…
   Tafakkur
   October 22, 2017

   Jaguwaarandii

    Mee amma ammoo Xayyaara yaadaa yaabbannee gara ardii ameerikaa haa imallu. Bineensi hardhaaf isinii filadhes Sanyii Adurreeti. Bineensi kun Jaguarondi…
   Og-Barruu
   October 7, 2022

   Uumama Mana Fincaanii Qabu

   Maqaan uumama kanaa Nilgaay jedhama. Nilgaay sanyiiwwan arroolee keessaa isa guddaadha. Uumamni kun hedduminaan biyya Indiyaa keessatti argama. Dabalataanis gaarreen…
    November 19, 2022

    Filiippiin Keessatti Bultii Diiguun Muslimoota Qofaaf Hayyamama

    November 17, 2022

    Dhiiga Dahabaa/Warqii Beeytuu?

    November 15, 2022

    Allaattii Eegumsi Addaa Godhamuuf

    November 15, 2022

    Nama Miila Sadihiifi Qaama Saalaa Lama Qabu

    Back to top button