Advertisements
    Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)
    Tafakkur
    January 28, 2018

    Tuwaataraa (Bineensa Ija Sadihii)

    Bineensi kun Tuatara jedhama. Tuataran sanyii lootuu biyya Niiwziilaand keessatti qofa argamuudha. Ardii Niiwziilaand irra dur hantuutni hin waan hin…
    Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa
    Og-Barruu
    April 28, 2018

    Iguwaanaa (Iguwaanaa), Sanyii Lootuu Ajaa’ibaa

    Uumamni kun sanyii lootuu keessaa isa tokko yoo ta’u, guddina qaamaatiinis lootuuwwan gurguddaa keessatti ramadama. Qophii hardhaa kana keessatti, uumama…
    Istiingrey
    Tafakkur
    October 25, 2017

    Istiingrey

    STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii…
    Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa
    Og-Barruu
    April 28, 2018

    Baarakudaa, Qurxummii Ilkaan Qaraa

    Dachiin irra jiraannu tun harka dhibba keessaa harki 75 bishaaniin uwwifamee jira. haaluma kanaan baay’ini lubbu qabeeyyii bishaan keessa jiraniitis,…
    Back to top button
    Close
    Close