header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
  RNH
  June 6, 2023

  Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 804, June 5, 2023

  Qophiileen Sagantaa kana keessatti isiniif dhiheessinu; Dhaddacha Jaalalaa Doosee 179ffaa Tana Quba Qabduu? Yakka malee hidhaa umrii dheeraa
  Odeeyfannoo
  May 27, 2023

  Mootummaan Diiggaa Masjiidotaa Hatattamaan Akka Dhaabsisu Waammichi Dhihaate

  Walgahiin ariifachiisaan Manni Marii Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaame ibsa ejjannoo qabxii 11 qabu baasuun xumuramee jira. Walgahii ariifachiisaa hardha caamsaa…
  RNH
  May 26, 2023

  Raadiyoo Nuuralhudaa 803, May 25, 2023

  RAADIYOO NUURALHUDAA Soora Qalbii Muslimaa Sagantaa 803ffaa May 26, 2023 Jaarmaya Bultii Islaamaa Murtii Dhaddacha Jaalalaa 178ffaa Sheikh Muhammad Waadoo
   Og-Barruu
   August 19, 2022

   Kirkirri Lafaa gaaga’ama guddaa fidu kun akkamitti uumama?

   Wantoota dachii irratti balaa guddaa uuman keessaa tokko kirkira lafaati. Hordoftoota NuuralHudaa keessaa maamilli keenya tokko, Kirkira lafaa jechuun maal…
   Og-Barruu
   November 19, 2021

   Geeriyal (Gharial)

   Namni biyya keenyaa bineensa kana yoo arge bineensa biraa wajji wal itti fakkaachuu mala. Bineensi kun Gheeriyaal jedhama. Baay’inaanis kan…
   Tafakkur
   February 15, 2022

   Urunguu

   Uumamni har’aaf isinii filadhe sanyii Simbirrooti. Simbirroon tunis Urunguu jedhamti. Simbirroonni heddu [cm_tooltip_parse][/cm_tooltip_parse]Urunguu ni sodaatu. Kanaaf yeroo heddu namoonni mana…
   Og-Barruu
   September 12, 2022

   Allaattii akka jaarsaafi jaartiitti waliin jiraatu

   Uumamni kun Oospireey jedhama. Oospireey Sanyii Allaattii yoo tahu, maqaa biraa kan ‘culullee Qurxummii’ jedhamuunis ni waamama. Maqaan kunis, heddumminaan…
    December 14, 2022

    Tapha waancaa addunyaa bara kanaa Islaamummatu injifate.

    November 30, 2022

    Jaartii Tee Waa 10 Irratti Hin Dalagin!

    November 28, 2022

    Nama Osoo Lubbuun Jiru Dogongoraan Awwaalame

    November 27, 2022

    Daa’ima Bineensi Guddifate

    Back to top button