Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa. Miirkaat hoosiftoota xixiqqaa keessatti ramadama. Xiqqeenyuma isaa waliin qaama qal’aa fi dheeraa qaba. Eegeen isaatis dheeraa yoo ta’u, fiixee

Tana Quba Qabduu?

Og-barruu

- Advertisement -

Tafakkur

- Advertisement -

Fayyaa

Akhlaaqa Gaarii

Teknoolojii

Aye Aye

Akkuma beekamu bosona keessa uumama ajaa’ibaa heddutu argama. Bosona Madagaaskar keessattis uumama addaa halkan halkan qofa socho’u tokkotu jira. Eega walakkaa jaarraa 19ffaatii kaasee qorattoota jiddutti mormii guddaa kaasee jira. Qorattoonni sanyii uumama kanaa murteessuu dadhaban. Qaamni isaa bineensota heddu irraa wan walitti fuudhamee
Guutuu Dubbisi...

Seerota Dinqisiisoo

Namni Addunyaa tana keessa deddeeme waa heddu arga. Biyyoonni hundi seera mataa isaanii tumatanii ittiin wal bulchu. Seerri biyyoota garii waan nama dinqisiisu if keessaa qaba. Seerota biyyoota muraasaa jidduu kanneen haalaan nama ajaa'iban haa ilaalluu.Ispeen Ispeen Magaalaa Maallorkaa keessatti, T-Shirt mulqatanii karaa irra
Guutuu Dubbisi...

Deemsa Dachii

Wantoota Rabbiin uume kan ilmi namaa bira gahuu dandahe xiinxalliin laallee, dandeeytii Rabbii guddaa tafakurra. Kaayyoon barruu tanaa fi kanneen birootis, Muslimootaaf iimaana cimsuu hogguu tahu, warra Rabbitti hin amaninniif ammoo karaa qajeelaa agarsiisuudha. Wantoota saayinsiin mirkaneesse dhiheessinee, akka namoonni qalbiin xiinxallanii
Guutuu Dubbisi...
 • Hiriyoota tiyya akkamitti gara peejii Nuuralhudaa Afeera?

  Karaa lamaan nama afeeruu ni dandeeysa. garuu nama afeeruun duratti ati peejicha LIKE gochuu qabda.

  Karaa 1ffaa: Jalqaba Peejii NuuralHudaa bani. achi booda Mallattoo Share jedhuun cinaa tuqaalee sadiin san tuqi.
  achi keeysaa “invite Friends” filadhu.

  Achi booda Saahibbaan kee kan Facebook hunda tarree naqee sii fida. yoo nama dura LIKE godhe tahe halluu Magariisaan (LIKED) jedhee siif kataba. yoo nama LIKE hin godhin tahe ammoo humaa siif hin katabu. kanaafuu nama barbaadde achi keeysaa filtee invite godhuu mirga qabda jechuudha.

  Karaa 2ffaa:  Jalqaba Eega peejii bantee booda Mallattoo Share jedhu tuqi. achi keeysa filannoo heddu argatta. Filannoowwan achi jala jiran akka asii gadiiti.
  1. Share on your timeline.  Timeline kee irratti sheer godhi akka hiriyyoonni kee hundi argan.
  2. Share on your friends timeline.  facebook sahiba keetii irratti sheer godhi jechuudha.
  3. Share in group.   gareewwan keeysatti sheer godhi jechuudha…. kanaafi kan birootis ni jiru.

  Yoo nama dhuunfaatiif sheer godhuu feete ammoo, “Share in private message” ka jedhu filadhu.
  achi keeysaa nama afeeruu barbaaddu filii sheer godhiif.

 • Facebook Nuuralhudaa akkamitti LIKE godha?

  Facebook Nuuralhudaa LIKE gochuuf Jalqaba Akkaawuntii Facebook Qabaachuu qabda.

  1ffaa.  eega Account Facebook banattee booda, bakka Search jedhutti Nuur Al Hudaa jettee katabda. achi booda peejii Facebook kan maqaa Nuuralhudaatiin qaban hunda siif fida.

   

  2ffaa. Itti aansuun maqaa Nuuralhudaa jedhu irratti click goota.  achi booda Peejichi siif banama. footoo Logo Nuuralhudaa jala barreeffamni LIKE, FOLLOW, SHARE jedhu ni jira. san keeysaa LIKE ka jedhu tuqi.

  3ffaa.  Eega Peejii Nuuralhudaa Like gootee booda ammoo, wanti nuti Peejii irratti maxxansinu hundi akka dursee gubbaa irratti siif dhufu yoo barbaadde, mallattoo Follow jedhu kanarraa Xiyyaa gama gadii akeektu san tuqi. achi keeysaa filannoo “in your news feed” ka jedhu jalaa, “See first ka jedhu filadhu.  achi booda yeroo hunda wayta facebook kee bantu wanti peejii nuuralhudaa irratti maxxanfame durarratti siif dhufa.

 • Akkamitti Miseensa NuuralHudaa taha?

  karaan miseensa Nuuralhudaa ittiin tahan heddu. 

  1. Peejii Facebook Like godhuu
  2. chaanaala Telegram Join godhuu
  3. Garee whatsapp Keeysatti galmaayuu
  4. website keenyarraan nu hordofuu
  5. Blog keenya hordofuu
  6. Twitter keenya Follow godhuu
  7. Application Nuuralhudaa download godhuu fii karaaleen birootis hedduudha.
No questions matching current filter