December 6, 2021

  Muskox-Uumama haala qilleensa qabbanaawaa keessa jiraatu

  Maqaan isaa jechoota lama irraa kan mogga’eedha. Musk fi OX irraa argame. Musk jechuun hafuura jechuudha. OX ammoo Sangaadha. Kanaafuu…
  December 5, 2021

  Hadiid- Iron- Sibiila

  Namni qalbii qabuu fi namni qur’aana kana xiinxallee ilaale dhuguma amantii akkamii Rabbiin nuuf filate jedhee of gaafatuun isaa hin…
  December 4, 2021

  Yoo Hammaama hin qabaanne, intala fuudhuu hin dandeessu!

  Gaa’elli sirna wajji jireenya ilma namaati. Ilmi namaa umriin fuudha fi heeruma gahe hundi  hawwiin isaa guddaan gaa’ela. Namuutuu nama…
   NHTV
   February 11, 2018

   Wanti Akka Tasaa Uumame Hin Jiru!

   Wanti akka tasaa argame hin jiru. Uumamni Hundi isaatuu Dizaayin godhamee lafa kaayame. Harki keenya harka keenya. Harki uumama biraa…
   NHTV
   February 11, 2018

   Waan Garaa Ilma Namaa Keeysatti Dalagamu

   waan ilmi namaa hundi haala salphaan rakkoo takka malee raawwachuu danda’u keessaa inni tokko nyaata alanfatee liqimsuu dha.  Midhaan alanfatanii…
   Og-Barruu
   November 20, 2021

   Qurxummii Magaazii

   Gosa qurxummii keessaa tokko maqaan isaa “SawFish” jedhama. Qajeelatti yoo gara afaan Oromootti hiiknu “Qurxummii Magaazii” jechuudha. Maal jechuudha? Gaafii…
   Tafakkur
   January 14, 2018

   Jarboowaa

   Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati.…
   Back to top button