January 18, 2021

  Dhaabbileen Muslimaa Dararaa Faransaay Muslimoota irratti raawwattu dhaabsisuuf UNtti iyyannoo galchan

  Dhaabbileen 36 mootummaan ala tahan kunniin biyyoota 13 irraa kan walitti dhufan yoo tahu, Manni Maree Mirga Namoomaa Dhaabbata Mootummoota…
  January 18, 2021

  Koreen Boordii Hoji Raawwachiistuu Majlisa Federaalaa, rakkooleen Majlisa keessa jiran hatattamaan akka furaman gaafate

  Koreen kun yaa’ii idilee isaa tokkoffaa guyyoota lamaaf geggeessee xumuruu ibse. Yaa’ii kana irratti bakka bu’oonni koree hoji raawwachiistuu Majlisa…
  January 17, 2021

  Sagantaan Muhaadaraa guddaan magaalaa Dirree Dhawaatti geggeeyfame

  Sagantaa Muhaadaraa Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti Alhada har’a mata duree “tokkummaa fi jaalala” jedhuun gaggeeyfame kana irratti ulamaa’ota, du’aatotaa fi…
   Tafakkur
   January 14, 2018

   Jarboowaa

   Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati.…
   NHTV
   February 11, 2018

   Garaa Garummaa Uumamaa

   kitaabni Dikshinarii ykn hiikkaa jechootaa, kan jechoota kuma 20 qabu isinitti kennamee, jecha kitaaba san irra hin jirre takka akka…
   Tafakkur
   November 29, 2017

   Binturoong

   BINTUROONG Binturong bineensota akka Mongoose, Fossa, xirinyii fi Genets jedhamiin waliin walitti dhiheenya qaba. Uumamni kun maqaa Bearcat jedhamuunis ni…
   NHTV
   February 11, 2018

   Maqaa fii Qaama

   Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. Akkasumas wantoonni dachii tanaan  ala jiranis maqaa fi…
   Back to top button