Peejiin Nashiidaa Kun Mobile garii irratti tartiibaan hin mul’atu. akka tartiibatti deebi’ee wal qixxaayu godhuuf, bakka wal qixxeeysi jedhu tuqi.

Yoo saniinis dide, gama jalaa gad bu’ii “View Desktop Version” ka jedhu tuqi.

Nashiidaalee Afaan oromoo


NO TITLE
00 : 00
00 : 00
 • Irraa Nu Hin Maqsin
  Abuu Qataadaa Bin Sa
  - 30 : 00
 • Yaa Harmee Koo
  Abdurrahmaan Arsii
  - 6 : 53
 • Haadhaa fi Abbaa
  Sulxaan Abuunaa
  - 5 : 36
 • Faarfamaan Rabbuma
  Ammaar Nuuree
  - 19 : 58
 • Shukriin Ta Rabbiiti
  Ustaaz Abu Mujaahid
  - 13 : 13
 • Murannee Haa Furamnu
  Hamzaa Haashim
  - 7 : 18
 • Muhabbaa Rasuulaa
  Nuuraddiin Sulxaan
  - 26 : 24
 • Bariin dhihaate fakkaata
  Abdussalaam Sheikh M
  - 5 : 28
 • Masjiid Al Aqsaa
  Hamzaa Haashim
  - 10 : 39
 • Allaahu Allaahu Yaa Rabbii Guddaa
  Huseen Suufaa
  - 9 : 37
 • Fuuldurri Kankeenya Milkiidha
  Hamzaa Haashim
  - 6 : 12
 • Nama Seenaan Faarsu
  Hamzaa Haashim
  - 8 : 46
 • Qananii Warra Jannataa
  Abdulnaasir Huseen A
  - 37 : 03
 • Ni falmanna
  Abdussalaam Abdurrah
  - 6 : 14
 • FONTUU FOONII NAHA
  Mikaa`il Huseen 9A
  - 27 : 24
 • Mikaa`l Huseen 9B
  FONTUU FOONII NAHAA
  - 26 : 01
 • Mootummaan Kee Qofa
  Hamzaa Haashim
  - 5 : 32
 • Faarsi Mootii Haqaa
  Abdussalaam Haajii
  - 8 : 53
 • Islaamummaa Keetiin Booni
  Abdullaahii Sheikh H
  - 11 : 22
 • An Haa Dhufu! Yaa Ji'a Ramadaanaa
  Ustaaz Xaalibu Ridal
  - 3 : 36
 • Rakkoo Baqaa
  Anas Muhammad
  - 34 : 02
 • Rakkoo Baqaa
  Anas Muhammad
  - 27 : 00
 • Warra Diin Ijaaru
  Abu Bilaal Ibnu Raba
  - 12 : 21
 • SI HAA GAHU GALANNI
  AHMAD HASSAN
  - 30 : 57
 • Amantii Teenya
  Rajab Sh Abdulkariim
  - 4 : 39
 • Ati Nurraa Kaasi
  Najiib Haajii Jamaal
  - 17 : 34
 • Hijaaba
  hafiz
  - 7 : 14
 • Qur'aanaafii Saayinsii
  Kamaal Heebboo
  - 26 : 19
 • Miidhaa Miidiyaa
  Kamaal Heebboo
  - 5 : 31
 • Shariika Hin Qabdu
  Muhammad Amiin H.Oba
  - 44 : 23
 • Mootii Namanganne
  Muhammad Raabi' Shek
  - 9 : 23
 • SAYYIDUL KHALQ
  Muhammad Sabaah
  - 56 : 02

Nashiidaa Haaraya

Nashiidaa Websaayitii kanarra hin galin qabdaa? yoo nashiidaan akkasii si bira jiraate nuuf ergi. keeysumattuu nashiidaalee bara durii hojjataman kan websaayitii kanarra hin naqamin ni barbaanna. Websaayitiin kun akka kuusaatti tajaajila. nashiidaalee asirratti maxxanfaman hunda, namni fedhe irraa fayyadamuu ni dandaha.