Browsing Category

NHTV

Maqaa fii Qaama

Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. Akkasumas wantoonni dachii tanaan  ala jiranis maqaa fi amala mataa isaanii qabu. Wanti maqaa qabu tokko zaataan jiraachuun isaa dirqama. Wanti hin jirre ammoo Abadan…
Guutuu Dubbisi...

Garaa Garummaa Uumamaa

https://www.dailymotion.com/embed/video/x6ekfnr kitaabni Dikshinarii ykn hiikkaa jechootaa, kan jechoota kuma 20 qabu isinitti kennamee, jecha kitaaba san irra hin jirre takka akka itti dabaltniif Osoo gaafatamtanii, Jecha haarawa itti…
Guutuu Dubbisi...

Qurxummii Magaazii

Qurxummiin kun “Saw-fish” jedhama. Qajeelatti yoo gara afaan Oromootti hiiknu “Qurxummii Magaazii” jechuudha. Maal jechuudha? Gaafii jettu gaafachuun keessan hin oolu. Anis haga danda’een deebii isinii kennaa na faana bu’aa. Uumamni kun…
Guutuu Dubbisi...