Muummichi ministeeraa Dr Abiy Ahmad fi Prezdaant Lammaa Magarsaa kora Badr International irratti argaman

Kora Badri 18ffaa irratti Muummicha Ministeeraa Dr Abiy Ahmad dabalatee qondaaltonni mootummaa argaman. Korri Badri International guyyaa kaleessaa kan jalqabe. Kora kana irratti walitti qabaan Koree Furmaata barbaadduu Hawaasa Muslimaa Ustaaz Abubakar Ahmad dabalaatee hayyoonni biyya irraa afferaamanii kan argaman yoo tahu, guyyaa hardhaa immoo jilli mootummaa Itoophiyaa kan Muummicha ministeeraa Dr Abiy Ahmadiin hoogganamus sagantaa guyyaa hardha irratti argamuun beekameera.

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

23 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago