header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-Barruu

Eebba Kitaaba Seenaa

ODUU GAMMACHIISAA

Kitaabni Seenaa akkan hawataa ta’e Seenaa dabree fi jijjiirama haaratis walqabsiisee haala barumsi gaariin irraa argamuu danda’uun dhiheessu, Shoora Qeerroo fi Qarreen Qabsoo jijjiirama haaraa keessatti qaban galmeessee dhaloota duubaatiif dabarsu, akkasumas Asoosama ajaa’ibsiisaa seenaa Lij Iyyaasuutii fi Atsee Haylasillaasee of keessaa qabu Mata duree:

“GAADDISA GURRAACHA (Seenaa Dabe Qajeelchuu fi Jijjiirama Haaraa Hubachuu)”

Jedhuun bu’aa bayii fi aarsaa guddaan qophaaye, guyyaa fi bakka asiin gaditti ibsamu kanatti iddoo Hayyoonni, Abbootiin Amantaa, abbootiin Gadaa, Aangawoonni mootumma, Qeerroo fi Qarreen, akkasuma Ogeeyyiin aartii argamanitti sirna hoo’aan waan eebbifamuuf, hiriyoota keessan waliin sagantaa eebbaa kana irratti maatii fi hiriyyootn keessan waliin argamtanii akka qooda irraa fudhattan kabaja waliin Affeeramtaniirtu.
Iddoon: Galma Giddu gala Aadaa Oromoo, Finfinnee.

GUYYAAN: Dilbata (sanbata guddaa) Sadaasa 30/2011 ALI.

Saa’atii 2:30 irraa jalqaba.

Galatoomaa, Horaa bulaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button