header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Jilli Da’awaa fi Iyyaafannoo Sheikh Amiin Ibrootiin durfamu magaalaa Jajaatti sagantaa muhaadaraa geggeesse

Jilli aalima guddaa Sheikh Amiin Ibrootiin durfamu kun Ustaazotaa fi munshidoota heddu of jalatti kan hammate yoo tahu, kutaa biyyattii gara-garaa keessatti iddoowwan sochiin diinii laafina qabu deemuun Da’awaa kan godhaa ture tahuun ni beekama. Haaluma kanaan iddoo rakkoowwan hawaasummaa fi rakkoon masaajidaa jiru deemuun rakkoo argamteef akkataa furmaanni itti kaahamu irratti hojjataa turanii jiru.

Jilli kun guyyaa hardhaatis sagantaa eebba masjiida magaalaa Jajaa tan bulchiinsa magalaa Dirree Dhawaa jalatti argamtu irratti argamuun hawaasaaf dhaamsaa fi muhaadaraa kan godhe yoo tahu, sagantaa Muhaadaraa kana hawaasni muslimaa lakkofsaan heddu tahe kan irratti hirmaate tahuus beekameera.

Sagantaa kana irratti namoota rgaman jidduu:
Sheikh Amiin Ibroo, Sheikh Mikaa’il, Sheikh Abdoosh, Munshid Najjaash Muhammad fi keessummoonni biroottis jiraatu odeeyfannoon ni addeessa.

Comment

Back to top button