header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo Biyyaa

Godina Baalee magaalaa Oborsootti Masjidni guddaan eebbifame

Masjidni kun bu’uurefamni isaa bara 1930 keessa yoo tahu, dhiibbaa sirnoota mootummaa dabraniin irratti godhamaa tureen, yeroo mootummaa HaayilaSillaasee keessa gara mana fincaaniitti akka jijjiramu godhame ture. Haata’uu malee eega mootummaan ADWUI mootummaa Dargii kuffisee gama aangoo dhufee booda deebifamee kan ijaarame yoo tahu, amma ammoo ummanni naannichaa masjiida kana babal’isee akka tajaajila dabalataatiif oolutti mallaqa miliyoona saddeetii (8,000,000) oliin ijaarratee guyyaa har’aa eebbisiisee jira.

Sagantaa eebbaa guyyaa arraa geggeeffamaa jiru kana irratti, Ulamaafii Daa’iwwan hedduun Finfinnee, Adaamaa, Shaashamannee, Gujii fi Boorana irraa dhufuun irratti hirmaataa jiran.

Keeysummoota sagantaa kana irratti argaman jidduu..
Dr. Muhammad Saalih
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa
Ustaaz Sufiyaan Usmaan
Ustaaz Haydar Khadiir
Ustaaz Ibsaa Hasan
Ustaaz Qamar Huseen
Sheekh Saafii Umar
Sheekh Abdusalaam Xaahir fi
Sheekh Umar Awcheechee keessatti argaman.

Ummanni naannichaa lakkoofsan hedduu tahes saganticha irratti argamee jira. Sirna baniinsa Masjidaa sababeeffachuun Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiif badhaasni kabajaa Gaalli Kormaan kennameefi jira.

Sagantaa kanarratti galiin Masjidichaaf walitti qabamuunis ibsamee jira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button