header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooUSA

Ameerikatti Gatiin Boba’aa haala kanaan dura muudatee hin beekneen kufuu gabaafame

Ameerikatti fedhiin bittaa boba’aa dhabamuun, gatiin boba’aa seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif zeroo gaditti bu’uun negative seene. Gatiin Negatiiva keessa seene jechuun ammoo Kaampaniiwwan boba’aa omishanii gabaaf dhiyeessan, warreen bitataniif kaffalauudhaan akka harkaa fuudhan gaafataa jiru. Sababiin isaa ammoo baatii May/Caamsaa dhuftu keessa bakki kuusaan boba’aa dhabamuu mala sodaa jedhu tahuu odeeyfannoonni addeessa.

Weerara Vaayirasii Koroonaa guutuu addunyaa keessatti ka’e too’achuuf, uggura sochii diinagdee fi ummataa irra kaahame hordofuun gabaa irratti fedhiin boba’aa kan dhabame tahuunis beekamee jira.
Haaluma kanaan Wixata kaleessaa Ameerikaa keessatti Gatiin Boba’aa gadi’aanaan West Texas Intermediate (WTI) jedhamu dhibbeentaa 300 ol gadi bu’uun, Kaampaaniiwwan gatii boba’aa barmeela tokkoo Daalara -37.63 himataa oolan.
Haaluma walfakkaatuun gatiin boba’aa addunyaatis hanga tokko kan gadi bu’e yoo tahu, boba’aan barmeela tokoo dalaara 25 kan gurgurame tahuus odeeyfannoon ni mul’isa.

Comment

Back to top button