header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Hayyama Paartiilee Siyaasaa 27 haquu beeksise

Boordiin Filannoo Biyyoolessaa ibsa har’a waaree booda baaseen, Paartiilee Siyaasaa ulaagaa seera filannoo haarayatti bahe hin guutne jedheen 27 haquu beeksise. Akka ibsa boordichaatti, Paartilee siyaasaa 106 kanneen Gurraandhala 3/2012 dura seeraa duriitiin waraqaa hayyamaa fudhatanii turanii fi kanneen seera duriitiin adeemsa galmee jalqaban, ulaagaalee seera filannoo haarayatti bahe akka guuttataniif xalayaa barreesseefii kan ture tahuu beeksise.
Haaluma kanaan paartiilee 106 kanneen jidduu 76 sanadoota barbaachisaa tahan galfatanii sanadiin isaanii kan ilaalamaa jiru tahuu ibsame. Boordichi akka jedhutti Paartileen 15 ammoo sanadoota isaan irraa barbaadamu dhiheessuuf ammas yeroon akka dabalamuuf kan gaafatan tahus, paartilee kanneen jidduu 13 sababni dhiheessan gahaa waan hin tahiniif haqamanii jiru jedhe.
Parrtileen kunniin muraasni Galmee miseensota bu’uuressitootaa kanneen hin dhiheessiin yoo tahan, muraasni ammoo Kora Wliigalaa kanneen hin geggeessin tahuu ibsame.

Gama biraatiin Paartiileen siyaasaa 14 tahan ammoo, guutumaan guututti warra sanadii tokkollee hin dhiheeffatin tahuu ibsi Boordii Biyyoolessaa irraa bahe ni addeessa.

2 Comments

  1. Raabbiin isaa ha qajelechuu sin Usman fi farayaa abbas dinil islama asumaalee abadul qadir heeduu sin jaladhaa ani A,maashaallaaa

Comment

Back to top button