header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Tana Quba Qabduu

Araada Facebook

Yeroo ammaa kana namuu ija isaa facebook irra oolchee bulcha  jechuu dandeenya. Namni hedduun yeroo qaburraa  hedduuu isaa miidiyama hawaasaa kanarratti dabarsa. Inumaa facebook namoota heddutti araada tahee jira. Qorattoonis wal mormii irratti argamu. Facebookiifi Interneetni walumaa galatti namoota miiliyonaan laakkawamanirratti araada tahee jira. Namoonni araada Kanaan qabaman ammoo cinqaa hedduuf saaxilamanii jiru. Sababa kanaaf araada kana dhukkuba rakkoo sammuu (mental disorder) keessatti galmeessuu qabnaa fi hin qabnuu irratti wal morman.

Biyya keenyattis wanti akka facebook hedduminaan tajaajila irra oolaa jiru hin jiru. Itti fayyadamni isaa salphaa tahuu fi namni fedhe akka barbaadetti waa maxxansuu danda’uun isaa, miidiyaan hawaasaa kun akka jaalatamu godheera.

  • Facebook fayyadamtoota biiliyana 2.91 tahan qaba. Daataan kun ji’a ji’aan kan lakkawamu yoo tahu, ji’a dabre keessa namni facebook login godhee seene biiliyana 2.91 tahee galmaayeera.
  • Guyyaa tokko keessatti namoonni biiliyanaan laakkawaman Facebook fayyadamu. Akkuma namni fayyadamuuf seenu jirutti namni fayyadamtoota jalaa account hatuuf seenus ni jira. Walumaa galatti akka Facebook beeksisetti, guyyaa guyyaan yaaliin account namaa hatuu 600,000 (kuma dhibba jaha) tahu haakarootaan ni raawwatama. Kanaanis facebook dhaabbilee Interneetaa keessaa isa irra jireessatti haakarootaan miidhamaa jiru tahuun beekkameera.
  • Avreejiidhaan namoonni telefoona Smart fayyadaman guyyaa tokko keessatti yeroo 14 facebook isaanii bananii laalu. Qorannoon godhame akka mul’isutti namoota facebook fayyadaman keessaan parsantii 62 kan tahan, hirribaa kaanaan qajeela harki isaanii gara telefoonaa fiiga. Osoo ija sirritti hin banatin facebook fayyadamuu jalqabu. Walumaa galatti namoota kana dabalatee parsantii 79 kan tahan akkuma hirribaa ka’aniin daqiiqaa 15 keessatti Facebook fayyadamuu jalqabu.
  • Briteen keessatti dubartiin takka Account sobaa bantee of arrabsuu isiitiif hidhaan ji’a 20 itti murame. Dubartiin Misheel Chaapmaan jedhamtu account sobaa maqaa Abbaa isiitiin eega banteen booda, deebitee ofumaa of arrabsite. Kana booda abbaan kiyya na sodaachisaara jettee himatte. Poolisiin wayta qoratu dubbiin soba tahee argame. Inumaa account sanis kan bante isii tahuun irratti mirkanaawe. Achi booda Manni Murtiitis hidhaa ji’a 20 ykn waggaa tokkoo fi ji’a saddeetiin adabe.
  • ●   Facebook waggaa dabre ji’a sadi jechuunis Octobe, December fi November  keessa qofa account sobaa biiliyana 1.3 tahu balleessuu isaa beeksise. Kana keessaa walakkaa ol kan tahu facebook account namni tokko maqaa lamaan baafate tahuunis ibsameera. Gabaasni kun akka ibsetti yeroo ammaatis accountiin sobaa haga miiliyana 88 tahu akka jiru beekkameera.  

Qophii Abu Ibtisam

Comment

Back to top button