header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Kuusaa

Qormaata Bofa Xaraa

0%
8 votes, 3.8 avg
42
Created on By nuuralhudaa

Qormaata Tafakkur-Bofa Xaraa

Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 6

1. Sanyiin bofa xaraa meeqaa oltu jira?

2 / 6

2. Haadhoon bofa xaraa hangaaquu haga meeqaa buusti?

3 / 6

3. Bofni xaraan xiqqaan Cobra Mozambique jedhamuun beekamu meetira meeqa dheerata?

4 / 6

4. Sooranni Bofni Xaraan hin feene maali?

5 / 6

5. Boni xaraan King Cobra ykn Xaraa mootii jedhamu KG meeqa ulfaata?

6 / 6

6. Bofni xaraan bofa kaanirraa maaliin adda ta’a?

Your score is

The average score is 68%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Qormaata qopheessutti jirru kana akkamitti madaalta. yoo haalaan si gammachiise urjii 5 nuuf kenni. yoo si gammachiisuu dhabe ammoo urjii 1-4 keessaa hanga barbaadde kenni. galatoomi!

Comment

Back to top button