header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-Barruu

Shafaa’aa Nabii beytuu?

Shafaa’aa jechuun araara. Magantaa ykn manguddummaa bu’aa buusuuf ykn rakkoo deebisuuf godhamtu. Guyyaa Qiyaamaa Malaa’ikaan, ergamtootaafi Saalihtoonni namoota Rabbitti amananii gaarii hojjataniif magantaa ni dhaabbatan. Ammoo akkuma Qur’aana Suuraa A-zZumar aayata 44 irraa hubannutti, Shafaa’aan hundi fedha Rabbiitiin raawwatti.

“Araarri (Shafaa’aan) hundi kanuma Rabbiiti ja’i”

 

Fedha Rabbiitiin araarri hunda caale, kan jimlaan warra Rabbitti amane hunda furu Shafaa’aa Nabi Muhammadi (SAW). Ee namni Nabiin magantaa dhaabbateef waa milkaawe.

Guyyaa Qiyaamaa ilmaan Aadam, horteen namaa hundi dirree takkittii (Mahshar) irratti walitti qabamuuf jiraatan. Aduun itti gad dhihaattee, oowwa aduurraa hedduun namaa akka malee dafqa. Rakkoodha! Gaafas warra Rabbiin gaaddisa Arshii jala kaaye malee hundi haala ulfaataa keessa tura. Namuu rakkoo tana keessaa bahuuf tattaaffata.

 

Yeroo tana ummanni hundi ergamtoota Rabbiitti dhufanii manguddummaa iyyaafatan, akka ergamtoonni Rabbi kadhataniifiif furaman gaafatan. Ergamaan hundi “dhugatti Rabbiin kiyya akka jabaa dallane, akka arraatti dallanee hin beeku. As boodaas akka kanatti waan dallanu hin fakkaatu. Lubbuu tiyya! Lubbuu tiyya! Lubbuu tiyya! (Anuu akkaan tahu hin beeku) Ergamaa nan tahin bira dhaqaa.” ja’anii ummata isaanitti dhufe kana firraa gaggeysan.

 

Ummanni, ergamtoota Rabbii adda addaan dubbisanis ergamaan hundi magantaa dhaabbatuu dida. Eeganaa namuu gama Nabi Muhammad qajeelan. “Yaa Muhammad; Ati ergamaa Rabbiiti, goolabbii anbiyootaati. Rabbiin badii tee ta dabarteefi ta dhuftuus siif araaramee jira. Waan keessa jirru hin gartuu, mee Rabbii keetitti manguddummaa nuuf dhaqi” ja’aniin.

 

Nabi Muhammad (SAW) iyyata ummataa dhageenyaan deemee Arshii jala dhaqee Rabbii guddaaf Sujuuda bu’a. Eeganaa Rabbiin faaruu Isaa Nabi Muhammadiif ni bana, Nabi Muhammad akka gaariitti Rabbi faarsa. Faaruu addaa, tan namni tokkolleen ittiin Rabbi faarsee hin beyneen faarsa.

 

Achi booda Rabbiin guddaan “Yaa Muhammad mataa kee ol qabi. Gaafadhu, siif kennina. Manguddummaa teetis ni fudhanna” ja’aan. Nabi Muhammadis; Mataa kiyya olin qaba Yaa Rabbi ummata kiyya. Yaa Rabbi ummata kiyya. Yaa Rabbi ummata kiyya. Ja’ee Rabbitti waywaata. Eeganaa Rabbiin hayyameefii Shafaa’aa isaatiin rakkoo san keessaa nama fura. Ummata Isaarraa namni hedduun akka Jannata seenuufis sababa taha, walakkaan warra Jannataa ummata Muhammadi. Sababa Shafaa’aa Nabiitin rakkoon sun furamti. Sababa Shafaa’aa Nabiitin hulaan Jannataa banamti. Shafaa’aa Nabiitin duratti namni Jannata seenu hin jiru. Yaa abbaa Shafaa’aa guddoo, Jirra Yaa Ergamaa Rabbii.

 

Qophii: Usmaan Abdullaxiif

One Comment

Comment

Back to top button