header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Federaalaa Daandii Qilleensa Itiyoophiyaatiif Xalayaa Barreesse

Odeeyfannoo Nuuralhudaa

Dhiheenya kana beeksisa daandiin qilleensa Itiyoophiyaa qaxarrii hojiitiif baaserratti hundaayuun, dubartoonni Muslimaa muraasni hojii kana dorgomuuf galmaayanii turan. Galmeen isaanii garuu fudhatama hin arganne. “Rifeensarraa hijaaba mulqattan malee isin hin qaxarru” jedhanii ofirraa deebisan. Dubartoonni sababaa hijaabaatiif carraa hojii dhaban gama waajjira mana maree dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa imaluun komii isaanii dhiheeffatan.

 

Pirezdantiin Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa Sheikh hajjii Ibraahim dhimmicha eega qoratanii booda, xalayaa barreessanii gama waajjira daandii qilleensa itiyoophiyaa erganii jiru.

 

 

Sheikh Hajjii Ibraahim Xalayaa Kanaan, “Daandiin qilleensa itiyoophiyaa kan ummata itiyoophiyaa hunda wal qixxummaan laalu, kan hawaasa sabaafi amantiin adda hin qoodne tahuu isaa amanna. Dhaabbanni nuti akka qabeenya keenyaatti laallu kun, Dubartoota Muslimaa sababaa uffannaa isaanii qofaaf hojii isin hin qaxarruu deemaa jedhee ari’uun isaa, shakkii malee Heera biyyattii faalleessa. Gochi kun mirga dubartoota hojii qaxaramuuf deemanii qofa osoo hin taane, Mirga dubartoota Muslimaa guutuu kan sarbuudha. Kanaafuu daandiin qilleensa itiyoophiyaa dhimma kana irra deebiin laalee, murti bilchina qabu kan hawaasa hunda ija takkaan laalu akka murteessu abdii qabna” jechuun ibsanii jiru.

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button