Mootummaan Taayilaand duula Ijoollee Holqa keessatti danqaman baraaruu milkiin xumuruu beeksise

Gareen Kubbaa miilaa ijoollee 12 fi leenjisaan isaanii hamate, holqa Taayilaand keessatti guyyoota 17 dura danqamuun isaanii ni yaadatama. Gareen kun eega dhabamee guyyoota sagal booda lubbuun jiraachuun isaanii beekame. Kanuma hordofuun gareen ogeeyyota idil-addunyaa waraana Taayilaand waliin tahuudhaan ijoollee kana baraaruuf qophii godhaa turan.

 

Haaluma kanaan duula ijoollee kanniin baraaruu kaleessaa jalqabameen ijoolleen 8 guyyaa kaleessaa kan baafaman yoo tahu, ijoolleen afran hafanii fi leenjisaan isaanii guyyaa hardhaa kan baraaraman tahuu mootummaan biyyattii beeksise.

 

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

23 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago