Paartiin Zimbaabwee Bulchaa Jiru Robart Mugaabee Hooggansa Irraa Buuse

Paartiin Zaanu-PF jedhamu kan Prezdaant Robert Mugaabeen hoogganamaa ture, Prezedaantichaa taayitaa irraa busuunn, itti aanaa Prezedaantii kan ture Emerson Mnangawa kan muude tahuu gabaasni BBC irraa argame ni mul’isa.

prezedaant Mugaabeen taayitaa isaa haadha manaa isaatti dabarsuuf jecha,Emerson Mnangawa torbaan lama dura taayitaa irraa ari’ee kan ture tahuun ni yaadatama. Kanuuma hordofuun waraanni biyyattii Robert Mugaabee too’annaa jala oolchuun taayitaa akka gad lakkisuuf gaafachaa ture. Guyyaa kaleessaa ammoo lammiileen Zimbaabwee kuma hedduun lakkaawaman daandii irratti bahuudhaan Mugaabeen taayitaa isaa akka gad lakkisu gaafachaa oolan.


Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

24 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago