Odeeyfannoo

Namtichi Kaartoonii Nabi Muhammad maqaa balleessu tolchuun barattootatti agarsiise Faransaay keessatti ajjeefame

Namtichi lammii Faransaay tokko jalqaba ji’a kanaa Kaartooniii Nabi Muhammad maqaa balleessu tolchuun barattootatti agarsiisuu isaatiin, hawaasni muslimaa biyyattii keessumattuu barattootaa fi maatiin barattoota mana barumsichaa gocha barsiisaa kanaatiin mufachuu ibsataa turan. Haata’u malee barsiisaan barnoota Siiviksii fi Seenaa kun, gochi isaa “mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu” tahuu himuun barattoonni kaartonichaan mufatan kutaa gadi lakkisanii haa bahan akka jedhe odeeyfannoon BBC ni mullisa.
Kanuma hordofuun barsiisaan kun guyyaa kaleessaa dargaggoo umrii 18tti tilmaamu tokkoon nannnawa mana barumsichaatti kan ajjeefame tahuu gabaafame. Haaluma walfakkaatuun dargaggoon barsiisaa kana ajjeesuun shakkames battalamutti Poolisootaan kan ajjeefame akka tahe odeeyfannoon ni mul’isa. Ajjeechaa kana hordofuun Poolisiin biyyattii maatii barattootaa dabalatee namoota 9 ol too’annaa jala kan oolche tahuu ibsame.
Faransaay keessatti jibbiinsi Islaamummaa daran kan hammaataa dhufe yoo tahu, Prezdaantiin biyyattii Imanu’eel Makroon jalqaba ji’a kanaa “Islaamni rakkoo hamaa keessa seenee jira; mootummaan Faransaayis qajeelfamootaa fi seera farra Islaamaa ni cimsa” jechuun muslimoota addunyaa dallansiisuun isaa ni yaadatama.

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

22 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago