header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Ibaadaa

Jiruu Duniyaa hubachuudhaaf aayatoota sadan armaan gadii sirritti xiinxallaa!

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌۗ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ
“Jireenyi addunyaa tuni bashannanaa fi tapha malee homaayyu miti. Dhugumatti, Gandi Aakhirah isimatu Jireenya Dhugaati, osoo kan beekan ta’ani!” Suuratu Al-Ankabuut 29:64


مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ
فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ(15 )اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖوَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ(16)
“Namni jireenya addunyaatii fi faaya isii barbaadu, [firii] hojii isaanii isii keessatti guunnee isaaniif kennina. Isaan isii keessatti hin hir’ifaman. Isaan sun warra Aakhiratti ibidda malee homtu isaaniif hin jirreedha. Wanti isaan isii keessatti dalagaa turan bade, wanti isaan hojjataa turanis gati-dhabeessa.” Suuratu Huud 11:15-16

اَلۡمَالُ ÙˆÙŽ الۡبَـنُوۡنَ Ø²ÙÙŠÛ¡Ù†ÙŽØ©Ù Ø§Ù„ۡحَيٰوةِ Ø§Ù„دُّنۡيَا”‹ Ûš ÙˆÙŽØ§Ù„ۡبٰقِيٰتُ Ø§Ù„صّٰلِحٰتُ Ø®ÙŽÙŠÛ¡Ø±ÙŒ Ø¹ÙÙ†Û¡Ø¯ÙŽ Ø±ÙŽØ¨ÙÙ‘ÙƒÙŽ Ø«ÙŽÙˆÙŽØ§Ø¨Ù‹Ø§ ÙˆÙŽÙ‘خَيۡرٌ Ø§ÙŽÙ…َلًا”( Ù¤Ù¦)
“Qabeenyi fi ilmaan faaya jireenya addunyaati. Hojiiwwan gaggaarii turaa ta’antu Gooftaa kee biratti mindaadhaan irra caala, ammas abdiidhaan irra caala.” Suuratu Al-Kahf 18:46

Comment

Back to top button