Biyya Jarmanitti Bulchiinsi Magaalaa Kolonyi Azaanni sagalee guddiftuun akka godhamu hayyame

Bulchiinsi Magaalaa Kolonyi ibsa baaseen, masjiidota magaalattii hunda keessatti salaata Jum’aatiif Azaanni sagalee guddiftuun akka godhamu hayyamuu beeksise. Kantiibaan magaalaa Kolonyi Henriette Reker akka himtetti, gaaffii hawaasa muslimaa irraa dhihaate hordofuun, yaadichi wal kabajaa amantaalee jidduu jiru cimsuudhaaf kan gargaaru tahuu hubatamee murtiin kun kenname.

Kantiibaan Kolonyi itti dabaluudhaanis “hawaasni muslimaa magaalaa teennaa qaama lammiilee biyyatanaati; kanaaf,  akkuma bilbila manneen batasakaanaa irraa dhageenyutti, Azaana dhagayuunis miira walkabajaa dagaagsuu fi hedduminni aadaa fi amantaa magaalaa Kolonyi keessatti kan kabajamu tahuu qabataman mirkaneessuudha”jette.

Woggoota lamaan dhufaniif, masjiidota hunda keessatti dhimma Azaanaatiin walqabatee gaaffii fi yaada ummataa namni keessummeessu kan ramadamu tahuus ibsame. Kolonyi lixa Jarman keessatti magaalaa guddoo yoo taatu, lammiilee hidda dhalataa Turkiyaa qaban dabalatee hawaasa muslimaa lakkoofsaan guddaa ta’e qabdi.

Gareewwan Finxaaleyyiin biyyoota Awrooppaa Azaana, Hijaabaa fi Niqaaba irratti xiyyeeffatuun jibbaa muslimoota yeroo labsaa jiran kanatti, Muslimoonni Awrooppaa hedduun murtii bulchiinsa magaalaa Kolonyi kana “warra jibbiinsa leellisaniif deebisaa qabatamaadha” jechuun gammachuun simataa akka jiran Anaadooluu Niiwus gabaase.

 

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

24 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago