header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-BarruuTana Quba Qabduu

Nama Anteenaa Qabu argitanii beeytuu?

Hedduun keenya Anteenaa Raadiyoonaafi Anteenaa TV qofa beeyna. Ilmi namaa kan anteenaa mataa gubbatti baatee deemu jiraachuu hoo quba qabduu? Namni lammii Ingiliiz tahe kan Neon Harbison jedhamu bakka deemu hunda Anteenaa mataa gubbatti baatee deema.  Namni kun rakkina halluuwwan addaa baafachuudhaa qaba. Wanti inni argu hundi daalacha ykn black and white qofa.

 

Ijji ilma namaa halluu gosa 3 (RGB) Diimaa, Magariisaa fi Cuquliisa walitti qindeessitee argiti. Halluuwwan jidduu kanatti argaman hundi qindoomina halluuwwan kanniin sadeenii irraa argama. Neon Harbison garuu carraa kana uumamaan hin badhaafamne. Wanti inni argu hundi halluu 2 qofa. Ilillii diimtuu fi cuquliisa yoo fidanii dura qaban halluudhaan adda baafatuu hin dandayu. Halluun hundi Gurraacha ykn adii tahee itti mul’ata.

Wanti nutti mul’atu kan gama bitaa jiru. wanti namni kun argu kan gama mirgaa jiru.

Namni kun Ijoollummaa isaarraa kaasee aartiidhaaf bakka guddaa qaba. Rakkina qaburraa ka’uun yeroo dheeraadhaaf qorannoo guddaa gaggeessee, dambaliiwwan bifaa gara sagaleetti jijjiiruu danda’eera. Haaluma Kanaan bara 2003 Teeknolojii kana fayyadamuudhaan meeshaa yeroo hunda sammuu irratti baatee deemu tolchee doktorootatti geese. Doktoroonnis sammuu isaa bananii meeshaa kana itti galchan. Meeshaan kun gubbaarraa anteenaa qaba. Anteenaan kun sammuu isaa keessaan ol bahee gama kallachaa as caafama. Haala Kanaan Anteenaan kunis halluuwwan adda baasuudhaan gara sammuu isaatti dabarsa.

 

Namni kun Part Cyborg Part Man jedhamuun beekama. Kana jechuun Nama cinaan isaa Maashinaa, cinaan ammoo namaa jechuudha. Isaa tokkicha malee dachii tanarra namni biroo kan anteenaa matatti baatee deemu hin jiru.

Comment

Back to top button