header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo Biyyaa

Walgahiin Ulamoota Oromiyaa Finfinnee keessatti geggeeffamaa jira

Walgahiin ulamoonni Oromiyaa gurguddoon irratti hirmaataa jiran kun, Mana Marii Waliigalaa Dhimmoota Islaamummaa Naannoo Oromiyaatiin kan qophaahe yoo tahu, dhimma Fatwaa kennuu irratti kan xiyyeeffate tahuun beekamee jira. Haaluma kanaan dhimmoota amantii murteessoo tahan irratti, ulamoonni beekumsa gahaa qaban bifa walfakkaataa taheen Fatwaa yookaan ibsa akkamitti kennuu akka qaban, kallattiin ni kahaama jedhamee eeggama. Dabalataanis Islaamummaa keessatti yaadni “jiddu galeessummaa” maal akka taheefi, akkasumas taatee haarawaa (fiqhunnawaazil) ilaalchisee mariin geggeeffamaa jira.

Haaluma kanaan khamiisa harraa taatee haaraya uumamu irratti ulamoonni akkamitti ibsa kennuu qabu, yaada jedhu ilaalchisee Dr. Jeylaan Khadiir qorannoo kan dhiheessan yoo tahu, Dr. Kamaal Galatoo ammoo ibsa dabalataa kennuun mariin kan irratti geggeeffame tahuu odeeyfannoon ni mullisa. 

Walgahiin marsaa lammataatiif geggeeffamaa jiru kun hanga boruutti kan turu yoo tahu, xumura irratti qajeelfamni Ulamoonni Fatwaa kennan ittiin taliigaman ni mirkaneeffama jedhamee eeggama.

Nuuralhudaa

Soora Qalbii Muslimaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button