header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-BarruuTana Quba Qabduu
Trending

Naayjeeriyatti re’een tokko hannaan shakkamee hidhame

Barruu amma duraa keessatti allaattiin paaroot jedhamtu nama arrabsitee hidhamuufi, lukkuun kormaan hanqaaquu buusnaan ibiddaan gubamee ajjeefamuu isinii dhiheessinee turre. namni barruu san hin dubbisin LINK kanarraa haa dubbisu. barruu tanarrattis mudannoowwan ajaa’ibaa yakka bineensotaatiin wal qabatan muraasa isinii dhiheessina.

Naayjeeriyatti re’een tokko hannaan shakkamee hidhame.

Naayjeeriyaa kutaa Kiwaaraa jedhamutti re’een bifa adii fi gurraacha qabu tokko sababa hannaatiif hidhamee ture. Mudannoon kun bara 2009tti mudate. Akka namoonni hedduun jedhanitti namni tokko qawwee fayyadamee nama saamaa ture. Wayta ari’an ammoo dheessee bakka namni hin arginetti gara re’eetti jijjiirama. Namni hedduu nama san ari’aa ture. Garuu xiqqoo turee yoo jalaa miliqu re’ee qofa argan. Dhimmi sihirii fakkaatu kun irra deddeebin dhagayamnaan; poolisiin re’ee gurraacha namni heddu ilma namaati jedhee himate kana qabee too’annaa jala oolche. Poolisiin ragaa quubsaa argachuu hin dandeenye. Namni re’ee kana fudhatuuf dhufes hin jiru. Xumura irratti re’een kun qaama bineensota kunuunsutti kenname. Paartiileen siyaasaa mudannoo tanatti fayyadamuun, poolisii fi mootummaan doofummaa qaban jechuun qeeqaa turan.


 

Booyyeen tokko daa’ima waan ajjeeseef fannifamee ajjeefame

Biyya Faransaay magaalaa Clermont keessatti; bara 1494tti booyyeen tokko mana namaa seenee daa’ima takka irra ejjatee dhidhiitee ajjeese. Yeroma sanitti booyyeen kun hidhamee mana murtiitti dhihaate. Manni murtichaa ragaa hedduu eega dhaggeeffateen booda, booyyeen sun fannifamee akka ajjeefamu murteesse. Murtiin mana murtiitis hojii irra oolee, booyyeen daa’ima ajjeese kun fannifamee ajjeefame.


Braazil keessatti adurreen takkaa meeshaa dhoorkaa ta’e qabattee mana hidhaa waan seenteef hidhamte

Namni hin beekamne tokko adurree takka qabee, telefoona harkaa fi meeshaalee qara qabu muraasa qaama isii irratti hidhee mana hidhaa seensise. Poolisoonnis adurree waan addaatiin deemtu arganii ari’anii qaban. Meeshaan isiin deemtuun mana hidhaa keessatti dhoorkaadha. Kanaaf adurree tana qabanii mana hidhaatti darban. Abbaan adurree tanaatis hin argamne. Boodarra poolisiin biyyattii adurree tana qaama mootummaa kan bineensota kunuunsutti kenne.

Qophii: Abuu Ibtisaam

Comment

Back to top button