header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Gamtaan Munshidoota Sikkoo fi Mandoo Hundeeffame

Gamtaan Munshidoota Sikkoo Mandoo yaa’ii jalqabaa hardha Waxabajjii 11/2023 magaalaa Adaamaatti geggeefameen kan hundaaye yoo tahu, kaayyoon gamtichaa aartii Islaamaa ulaagaa Hadiisaa fi Shari’aa guutu, sadarkaa qulqullina qabuun hojjatanii hawaasaaf dhiheessuu akka tahe ibsame. Haaluma kanaan aartii islaamaa akeeka kanaan guddisuudhaaf, dargaggoonni fedhiifi dandeettii aartii qaban kophaa socho’uu mannaa, beekkumsaa fi human keenna walitti fidnee hojjachuu woyya yaada jedhu irratti yeroo dheeraaf eega mari’atanii booda, gamtaa isaan walitti qabu kana hundeessuu himan.

Dabalataanis, munshidoota jiddutti tokkummaa uumuu, nashiidaa Sunnaa fi Shari’aa islaamaa madaaltu hawaasaa dhiheessuudhaaf ulaagaaleen barbaachisaan guutamuu mirkaneessuufi, akkasumas haala barbaadamuun hawaasa baldha bira gahuudhaaf, barbaachisummaa gamtichaa irratti mariin baldhaan geggeeffamuun beekamee jira.
Haaluma kanaan miseensonni yaa’ii hundeeffamaa irratti argaman hoggantoota kan filatan yoo tahu, ? Munshid Idiriis Aabbishuu Amiira Walii Galaa

? Munshid Ziyaad Haakim Itti Aanaa Amiira Waliigalaa

? Munshid Jamaal Mangistuu ammoo Barreessaa ta’uun filatamanii jiran.

Gamtaa kana jalatti kutaaleen adda addaa yeroo dhihotti kan ijaaraman tahuufi, kanaaf ammoo munshidoonni marsaa kanatti hin argamin, yaa’ii marsaa lammataa Waxabajjii 25/2023 magaalaa Adaamaatti geggeeffamu irratti akka hirmaatan waamichi godhamee jira. Dhuma irrattis, miseensonni Gamtaa Munshidoota Sikkoo fi Mandoo nashiidaa daangaa shari’aa eeggateen, itti gaafatamummaa jabaan hawaasa tajaajiluuf waadaa galuudhaan, kallattii hojii fuula duraa kaa’uun yaa’ii isaanii xumuran.

5 Comments

  1. assalaamu.aleykum warahmatullaahi wabarakaatu gaasiteessoota N R H kabajamoo Akkam jirtan salaamtaan tiyya bakka is in jirtanitti isin haadhaqqabdu wallaahi dhugaan is in jaaladha maashaa.allaah.wallaahi jazaan.keessan jannataan isinif hawwa umrii isin.haadheeressu sagantaa.Nuural Huda tana osoo.torbaanitti yaroo lama nuuf gootan isin gaafadha maal naan jatta obsaaniin isi eeggadha galatooma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button