header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo

AL-QUDS

December 20, 2017

West Bank keessatti mormiin gaggeeffame: Itti aanaan prezdaantii Ameerikaa Maayik Peens Imala gara Isra’eelitti Arba’a har’aatiif karoorfatee ture yeroo biraatti kan dabarse tahuullee, lammileen Falasxiin karoora daaw’annaa kana hordofuun, mormii “guyyaa dallansuu” jechuun yaaman gaggeessaa oolan. Mormii Buufata keellaa Qalandiyaa kan magaalota Alquds fi Ramallah jiddutti geggeessaniin loltoota Isra’eeliitiin walitti bu’aniiru.

§  Magaalaa Naabluus keessatti halkan kaleessaa loltoonniIsra’eel dhukaasa bananiin, daa’imti takka rukutan. Kiibxata halkan West Baank keessatti namoota 29 kan hidhan akka ta’eefi Alquds keessatti ammoo hogaantoota paartii Fatah dabalatee namoonni heddu hidhamaniiru.
§  Prezdaant Abbaas Gara Riyaad Imale: prezdaantiin Falasxiin Mahmuud Abbaas Arba’aa har’aa gara Riyaad kan imale yootahu, Malika Salmaan fi Dhaaltu Gonfoo Muhammad Bin Salmaan waliin dhimma Alquds irratti ni mari’atu. Abbaas Jum’aa dhuftus gara Fransaay imaluun Makroon waliin nimari’ata. Gamtaan Awurooppaa Falasxiiniif beekkamtii guutuu akka kennuuf Faransaay deeggarsa akka gootu kan gaafatu tahuulleen beekkameera. 
§  Qondaaltoonni Falasxiin ol’aanoo gara Mookoo fi Beenjiingitti imalan. kayyoon imala Isaanii Chaayinaa fi Ruusiyaan marii kana booda Isra’eel waliin godhamu akka hoogganan gaafachuuf akka ta’e gabaasni arganne ni mul’isa.kan booda Senior Palestinian officials have also been dispatched to Moscow and Beijing in an effort to find a new international sponsor for negotiations.
§  UN Ajjeechaan Ibraahim Abusuraayaa akka qoratamu gaafate. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Komishiinarrii mirga dhala namooma, Zayid Ra’ad al-Huseen, ajjeechaan Aktivistii Falasxiin Ibraahim Abusuraayaa qaama walaba ta’een akka qoratamu gaafate. Abusuraayaan bara 2008 haleellaa Isra’eel Gaazaa irratti raawwatteen miila isaa lamaanu kan dhabe yoo tahu,torban dabre ammoo labsii Traamp mormaa yeroo turetti, rasaasa biiflee Isara’eliitiin mataa keessa rukutamuun wareegame. Komishiinar Zayid ” Abusuraayaa haala kamiinu loltoota Isra’eel irratti nama balaa dhaqqabsiisu hinturre,ajjeechaa isaatiif Isra’eel sababa tokko kennuu hin dandeettu” jedhe.
§  Dhaabbanni Bilusummaa Falasxiin-PLO’n UN keessatti miseensummaa guutuu gaafachuuf: murtii manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii, labsii Traamp mormuun guututti dabarse Ameerikaan mirga addaa (Veto power) isiitti fayyadamuun eega kuffistee booda, dhaabbanni bilisummaa Falasxiin-PLO’n walgahii Ramallah kessatti gaggeesseen,kana booda dhimma nageenyaa irratti hariiroo Ameerikaa waliin qabu kan addaan kutu akka ta’eefi UN keessattis miseensummaa guutuu kan gaafatu tahuu beeksise. PLO’n bara 2011 miseensummaa guutuu gaafatee kan hin milkaayin tahuun ni yaadatama.
§  Ameerikaan wixinee manni marii nageenya mootummoota gamtoomanii sagale 14’n murteesse, mirga addaa (Veto Power)tti fayyadamuun kuffiste. wixineen biyyoota miseensa mana marichaa 15 keessaa 14 deeggarame sun Labsii Traamp Alquds irratti dabarse fudhatama kan dhabsiisu ture.


December 15, 2017


 • Murannoo Erdoogaan: Erdogaan Murtii Ameerikaa Fudhatama dhabsiisuuf Turkiyaan kan hojjattu ta’uu beeksise. Prezdaantiin Turkiyaa ummata kutaa Anaatooliyaa magaalaa Konyaa keessatti murtii Ameerikaa mormuun baheeef haasawa gama Teleconfaransiitiin godheen “Mootummoota gamtoomanitti, biyyoonni miseensa mana maree nageenyaa ta’an labsii Ameerikaa fudhatama akka dhabsiisan Turkiyaan ni gaafatti, kunis yoo milkaahuu dhabe, kora waliigala mootummoota gamtoomanii irrattis ni dhiheessina” jechuun dubbate.

 • Walitti Bu’iinsa Falasxiinotaafi Waraana Israa’eel: Waraanni Isra’elii fi Lammiileen Falasxiin walitti bu’an. Loltoonni Isra’eel lammiilee Falasxiin jum’aa hardhaa mormii gaggeessaa turan irratti dhukaasuun namoota sadi ajjeessan. Namoonni ajjeefaman kunniin tokko magaalaa Gaazaa keessatti yoo tahu, namoonni lama ammoo West Baank keessatti ajjeefaman. Labsii Traamp kan Al-Qudsi/Jerusalem “magaalaa guddoo Isra’eel” jedhu hordofuun, lammilee Falasxiin kumaatamaan lakkaawaman dabalatee biyyoota addunyaa heddu keessatti guyyaa hardhaa mormiin cimaan gaggeefameera.

 • Himannaa Iiraan: Ameerikaan xiyyeeffannaa ummatni addunyaa dhimma Al-Qudsi irratti godhaa jiru jijjiiruuf yaala jirti jechuun Iiraan yakkite. Mootummoota Gamtoomaniitti Ambasadariin Ameerikaa, Iiraan waliigaltee Niwukilarii cabsuu isii ragaa hin haalamne qabna jechuun guyyaa kaleessa himatte. Kanuma hordofuun Jum’aa hardhaa Mootummoota Gamtoomanitti Ambaasaddarri Iiraan deebisaa kenneen, Ameerikaan xiyyeeffannaa ummatni addunyaa dhimma Al-Qudsi irratti godhaa jiru jijjiiruuf yaala jirti jedhe.
 • Ibsa Gamtaa Awrooppaa: Isra’eel dachii Falasxiin kan humnaan qabatte irratti  ijaarsa seeraan alaa kan itti fufte tahuu Gamtaan Awurooppaa beeksise. Ijaarsi seeraan alaa Isra’eel E1 jettee moggafte, kutaleen Weest baank fi Al-Qudsi akka addaan muramanitti kan karoorfame akka ta’e gabaasni gamtaa Awrooppaa kun ni ibsa. Isra’eel gandoota lammilee Falasxiin diiguu akka itti fufteefi Qubattoota Yahuudotaatiif ammoo daandii gurguddaa fi manneen jireenyaa bal’inaan kan ijaaraa jirtu tahuu gabaasichi ibseera. Daandii Ijaaramaa jiru kun magaalota Falasxiin lamaan; Ramaalaah fi Beeytalaham kan walqunnamsiisu tahus, magaalaa Al-Qudsi irraa dabsuudhaan kan ijaaraamaa jiru tahus gabaasni guyyaa hardhaa bahe ni mul’isa. Akka gabaasa kanaatti naannawa Al-Qudsi/jerusalem qofatti Isra’eel dachii humnaan qabatte irratti lammiilee isii 208,000 ol ta’an qubsiiftee jirti.
 • Ameerikaan Imbaasii isii biyyoota jaha keessa jiraniif akeekkachiisa baafte: Imbaasiiwwan Ameerikaa biyyoota jaha kessatti argamaniif akkeekachiifni kan kenname yoo tahu, biyoonni jahan mormiin Imbaasii Ameerikaa duratti juma’aa hardhaa ni gaggeefama jedhame, Kabul-Afgaanistaan, Kuwalalampuur-Maleezhiyaa, Tookiyoo-Jaapaan, Waarsoo-Poland, Budapest-Hangaarii fi Qonsilaa Ameerikaa Nepils-Xaaliyaaniiti.
  Qondaaltonni Japaan Imbaasii Ameerikaa Tookiyoo keessatti argamuuf  akeekkachiisa erganiin, mormiin namoota 300 ol hirmaachisu murtii Ameerikaan Al-qudsi/Jarusalem ilaalchisuun baafate balalefachuun  Juma’aa hardhaa kan karoofame tahuu beeksisan.

  Muummichi ministeera Maleezhiyaa duraanii Mahatiir Muhammad murtii Traamp balaalefachuun,  mormii guyyaa hardhaa Maleezhiyaa magaalaa Kuwalalampur keessatti gaggeefame irratti haasawa godhe. Dr Mahatiir Muhammad yeroo ammaa manguddoo wagga 93ti.

 • Buufatni daangaa gaazaa tii fi Isra’eel jidduu jiru baname:  Isra’eel Buufataalee daangaa Gaazaa fi Isra’eel jidduu jiru Khamiisa dheengaddaa cuftee turte. Guyyaa hardhaa buufataalee lamaanuu kan bante tahuu miidiyaaleen Isra’eel gabaasan.

 • Hamaas labsii Traamp Alqudsi ilalchisee baase, lammiileen Falasxiin  hadheeffatanii akka morman guyyaa hardhaatis waamicha godhe.

December 13, 2017Gamtaan Biyyoota Islaamaa dhimma Al-Qudsi ilaalchisee walgahii Ariifachiisaa magaalaa Istaanbul keessatti geggeessaa jiruun “Al-Qudsi magaalaa guddoo Falasxiin” jechuun mormii tokko malee labse.

Walgahii kana irratti Sa’udii fi biyyoonni Arabaa michuu isii tahan dipilomaatota sadarkaa gad aanaatiin waan hirmaataniif, walii galteen akkana cimaa ta’e irra hin gayan yaadni jedhu akka tureefi, haata’u malee biyyoonni miseensa gamtichaa waldhabdee isaan jidduu jiru moggatti dhiisuudhaan, dhimma Al-Qudsi irratti waliigaltee akkanaa irra gahuun isaanii labsii Traamp fudhatama kan dhabsiisu akka tahe gabaafameera.
Wixinee labsii kanaan biyyoonni idil-addunyaatis Magaalaan Al-Qudsi magaalaa guddoo Falasxiin tahuu beekkamtii akka kennaniif waamicha kan dabarse akka tahee fi labsii Donaald Traamp haala cimaa ta’een balaaleffateera. 
Gamtaan biyyoota Islaamaa (OIC) biyyoota 57 miseensummaan kan hammate tahuun ni beekkama.

Gamtaan biyyoota Islaamaa dhimma Al-quds irratti walgahii Ariifachiisaa jalqabeWalgahii ariifachiisaa Gamtaan biyyoota Islaamaa guyyaa har’aa magaalaa Istanbul keessatti jalqabame kana Turkiyaan kan yaamte yoo tahu, labsii Traamp magaalaan Alqudsi/Jerusalem “magaalaa guddoo Isra’eel” jechuun labse balaaleffatuun akka ta’e gabaasni arganne ni mul’isa.

Prezdaantiin Turkiyaa Rajab Xayyib Erdogan walgahii kana irratti haasawa baniinsaa godheen; “Alqudsi muslimoota Addunyaatiif sarara diimaa Ameerikaa fi Isra’eel darban. Falasxiin biyya Isra’eel humnaan qabatte ta’uu beekkamtii guutuu biyyoonni addunyaa akka kennan nuti biyyoonni miseensa Gamtaa Islaamaa cimsinee hojjachuu qabna. Biyyoonni addunyaatis Falasxiin magaalaa guddoo isii Alqudsi/jerusalem waliin beekkamtii kennuu qabu” jedhe.
Prezdaantiin Falasxiin Mahmuud Abbaas gama isaatiin,murtii Traamp kana addunyaan guutuun kan hin fudhatin tahuu ibse.  

Prezdaant Abbas haasawa isaa keessatti”Murtiin Traamp seera addunyaa kan cabse waan ta’eef, biyyoonni Idil-addunya seera cabe kana caldhisanii ilaaluu hin qaban, Ameerikaan magaalaa Alqudsi akka meeshaa dhuunfaa isiitti mootummaa Zaayonotaatiif kennaa kennite.Kana booda Ameerikaan nagayaa buusti jennee isaan waliin hin mari’annu. Biyyi addunyaa kamiyyuu Imbaasii isaa gara Alqudsi deebisuu mirga hinqabu. Apartaayidiin Afrikaa Kibbaa keessatti xumuramus, ummanni Falasxiin garuu mootummaa Apaartayidii Isra’eel jalatti dararamaa jira” jechuun ibse.

Walgahii ariifachiisaa kana irratti biyyoonni muslimaa 57 kan hirmaataa jiran yoo tahu, hoggantoonni akka Malika Jordan Abdallah Bin Huseen, Amiira Qaxar Sheekh Tamiim Bin Hammaad Al-Sanii, Prezdaantii Indoneezhiyaa Joko Widodo dabalatee kanneen birootis kan hirmaataa jiran tahuun beekkameera.December 12, 2017

Dardara ganna 16 Waraana 20’n

Gootichi Footoo irratti argitan kun Fawzii Al Juneydii jedhama. umriin isaa 16. Waraana Israa’el kan meeshaa waraanaa guutuu hidhatee isa ajjeesuuf itti dhufe dhagaan darbannaan qabame. gurbaa tokko nama 20n Qabanii ija hidhanii eega hedduu tumanii booda mana hidhaatti darban. footoon kun torban kana keeysa Miidiyaalee hawaasummaa irratti faca’ee addunyaan irraa haasawutti jirti. 
Eega Doonaald Traamp magaalaan Al-Quds magaalaa guddoo Israa’eel tahuu labsee booda, hanga ammaatti falasxiinonni 16 ol waraana israa’eliin hidhamaniiru. namoonni 4 ol ajjeefamanii 700 ol ammoo miidhamanii jiru. 
Rabbiin guddaan Haqa warra haqaatiif haa deebisu. Haleellaa Xayyaara Israa’eliin gaazaa irratti Raawwatameen, Falasxiinonni lama Ajjeefaman. Haleellaan kun dargaggoota Falasxiin 2 kan Motorsaaykilaan deemaa turan irratti, Kaaba Gaazaa Magaalaa Beyt Lahyaa keessatti akka raawwatame. Mootummaan Israa’el Ammoo gocha kana an hin raawwanne jedhee haale.

Raashiyaa fi Turkiyaan, Murteen Traamp nagaya booressuu malee faaydaa hin qabu jedhan


Preezidaantiin Raashiyaa Vlaadmir Putin, daaw’annaa isaa biyyoota baha jiddu galeessaatti godhaa jirun, Suuriyaa, Masrii fi Turkiyaa keessa naannayee jira. Waraanni isaa kan Mootummaa Bashaar Al Asaad gargaaruuf Suuriyaa ture, waan barbaadamu ofirraa geessee waan jiruuf akka bahu jalqabu ajaja dabarsee gara Masr imale. Masrittis dhimmoota garagaraa irratti mari’atee gara Turkiyaa imale.

Turkitti, Preezidaant Erdogaan waliin wal arguun, dhimma nageenya naannichaa fi haala yeroo magaalaa Al Quds irratti ibsa kennanii jira. Ibsa magaalaa Ankaaraatti kenneen, “Raashiyaa fi Turkiyaan, murteen Traamp Al Quds magaalaa guddoo Israa’el akka taatu murteesse, doggogra akka ta’e ni amanu. Nageenya Baha jiddu galeessaatiifis faaydaa takkallee hin qabu. Naannicha jeequun, abdii nageenya balleessa”jedhe.

Erdogaanis, Raashiyaan dhimma ummata Falasxiin irratti ejjannoo jabaa qabaachuu isiitti gammaduu isaa eega ibseen booda, Arba’aa boruu ammoo biyyoonni islaamaa dhimma Al Quds irratti mari’achuuf magaalaa Istaanbulitti walgahii kan taa’an ta’uu beeksise.

Xiinxaltoonni Siyaasaa akka himanitti, Raashiyaan mucuca Ameerikaa kanatti fayyadamuun, michummaa biyyoota baha jiddu galeessaa waliin qabdu jabeessuu kaayyeeffattee jirti. Biyyoonni Arabaa fi Muslimaa hedduun isaanii murtee Ameerikaa kanatti waan dallananiif, Raashiyaanis kana fayyadamtee biyyoota baha jiddu galeessa of harkatti galfachuun humna isii jabeeffachuu barbaaddi.


December 11, 2017

Murtii Traamp waa’ee Magaalaa Al Quds irratti dabarse hordofee, mormiin jiru addunyaa waliin gahutti jira. Eeshiyaa irraa kaasee hanga Afriikaa fi Awurooppaatti, Muslimooni Murtii kanatti dallanan dirretti bahanii mormii isaanii bifa garagaraatiin ibsataniiru.
Murtii Traamp waa’ee Magaalaa Al Quds irratti dabarse hordofee, mormiin jiru addunyaa waliin gahutti jira. Eeshiyaa irraa kaasee hanga Afriikaa fi Awurooppaatti, Muslimooni Murtii kanatti dallanan dirretti bahanii mormii isaanii bifa garagaraatiin ibsataniiru.

Alhada kaleessaatis mormitoonni kumaatamaan laakkawaman alaabaa Falasxiin qabachuudhaan, deeggarasa ummata Falasxiiniif qaban ibsaniiru.
Murtiin Traamp Roobii darbe dabarse kana,  haga ammaatti Israa’el yoo taate malee namni deeggaru tokkollee hin argamne. Hooggantoota irrraa kaasee, namoonni garagaraa mormii isaanii haala garagaraatiin ifa godhaniiru. Hiriirri Falasxiin keessatti eegalame haga ammaa hin dhaabbanne.
Akka dhaabbanni Fannoo diimaa Falasxiin beeksisetti, Alhada kaleessaa dhukaasa loltootni Israa’el Falasxiinota West Baank fi Gaazaa keessatti hiriira bahan irratti bananiin, namoonni 157 madaayaniiru. Guyyaa hiriirri jalqaberraa hanga kaleessaatti Gaazaa keessatti Falasxiinonni 4 ajjeefamaniiru.
Biyya Lubnaan Magaalaa Beeruut keessattis hiriirtonni poolisootaan walitti bu’aniiru. Hiriirtonni gara Imbaasii Ameerikaa deemanii mormii isaanii dhageeysisuuf yaalanis, loltoonni mootummaa garuu akka garas hin deemne isaan dhoorkan. Kana booda dallansuudhaan alaabaa Israa’elii fi Ameerikaa ibiddaan gubanii, poolisootattis dhakaa darbataniiru. Poolisiinis bishaan danfaa fi gaasii imimmaanii dhukaasuun, hiriirtotni gara Imbaasii akka hin deemne dhoorkeera.
Mormitoota keessaa Adnaan Abdullaah, “Murtiin Traamp haga namoonni akka kiyyaa kunniin lubbuun jiranitti dalagaa irra hin oolu”jechuun gaazexeessitootaaf ibse. Dargaggeessi biraatis, Mootummaan Lubnaan Ameerikaa cinaa dhaabbachuu isaa balaalleeffachuudhaan, “Hooggantoonni tokkoon isaaniillee nu waliin hin jiran. Biyyoonni Arabaatis nu deeggaraa hin jiran. Yaa Rabbi! Nuti Alaabaa Falasxiin olkaasna”jedhe.
Ministeeronni dhimma Alaa biyyoota Arabaatis guyyaa Alhadaa walitti qabamuun, Traamp Murtii isaa akka haquufi, dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitis tarkaanfii Ameerikaa kana akka balaalleeffatu gaafataniiru.
indonesia, trump protest, jerusalem, jakarta, israel, anti us protest, indonesia muslims, world news, indian express

Indooneeshiyaa: magaalaa Jaakaartaa keessattis hiriirtonni kuma 5 ta’an Alaabaa Falasxiin qabatanii, Imbaasii Ameerikaa duratti guyyaa lammaffaaf hiriira bahuun mormii Murtii Traamp irratti qaban ibsataniiru. Namoota Hiriira kana qindeessan keessaa Nuurjannaah Nurwaanii, “Haasofni hooggantoonni haasawan qofti nu hin quubsu. Dhaabbileen gurguddoon addunyaa dhiibbaa garagaraa gochuun Murtiin kun akka haqamu taasisuu qabu”jedhe.
Image result for indonesian president
Preezidaantiin Indooneeshiyaa Jookoo Widoodootis Murtii Traamp mormuun, Ambaasaaddarri Ameerikaa Jaakaartaa jiru dhimma uumame irratti ibsa akka kennu gaafatee jira.
Turkiyaattis namootni kumaatamaan laakkawaman Alaabaa Turkiyaa fi Falasxiin qabatanii dirretti bahuun mormii isaanii dhaggeeysisaniiru.
Eega gaafa Murtiin kun dabarfamerraa kaasee Preezidaantiin Turkiyaa Erdogaan mormii isaa haalaan ibsaa jira. Murtii Traamp kanas ‘Murtii Qullaa Gatii hin qabne’ jechuun haga xumuraatti kan falmatu ta’uu beeksise. Biyyoonni Islaamaatis dhimma kanarratti saffisaan akka mari’atan waamicha godheera.
Pro-Palestinian protesters wave Palestinian and Moroccan flags during a demonstration in Rabat against US President Donald Trump's declaration of Jerusalem as Israel's capital on December 10, 2017 (AFP PHOTO / FADEL SENNA)
Morookoo: Magaalaa Raabaat keessatti hiriirtonni dallansuu Murtii Traamp irratti qaban dhaggeeysisaniiru. Miseensooni mootummaa, dhaabbileen mormitootaa, warroonni Amantii leellisanii fi balaalleeffatanis, gamtaan dirretti bahuun mormii isaanii ibsaniiru.
Indiyaa: Kutaa Kaashimir keessatti ammoo jiraattoonni suuqaa fi mana isaanii cufuun karaa duwwaa godhanii mormii isaanii ibsatan. Yamanii fi Suuriyattis mormitoonni Murtii Traamp kan balaaleeffatan ta’uu beeksisan.
Masr: Yunivarsiitii Al Azhaar keessattis barattootaa fi Proofeesaroonni mormii isaanii ibsaniiru.
Protesters march during an anti-US and Israel rally in Karachi, following US President Donald Trump's decision to officially recognize Jerusalem as the Israeli capital. Nuclear-armed Pakistan said it was 'unequivocally opposed' to US President Donald Trump's expected move to recognise Jerusalem as Israel's capital. (RIZWAN TABASSUM / AFP)

Paakistaan: magaalaa Kaaraachiittis, hiriirtonni gara Imbaasii Ameerikaa deemuun mormii isaanii ibsachuuf yaalanis, poolisiin kora bittanneessaa akka of duuba deebi’an godhee jira.  
Qophii: Abuu Ibtisaam
Qophii: Abuu IbtisaamDecember 10, 2017


Update: Sa’aa 9:50 (3:50PM)

Lubnaanitti lamiileen Falasxiin Poolisootaan walitti bu’an

Lammiileen falasxiin murtee Tramp waa’ee Al Quds irratti dabarse hordofee, embaasii Ameerikaa Magaalaa Beeyruut keessatti argamu duratti mormii dhageessisuuf bahanii turan. Haa ta’u malee Poolisiin Lubnaan mormitoonni gara Imbaasichaa akka hin deemne karaa itti cufe. Kana booda walitti bu’iinsi uumamuu isaa Al jaziiraatu gabaase.

Mormitoonni kunniin Mootummaa Ameerikaa caalaa ammaan tana dursitoota Arabaatti quba qabuu jalqabaniiru. “Falasxiin dhiifama nuu godhi, karaa nutti cufan” jechuun dallansuu dursitoota Arabaa irratti qaban dhaadannoon ibsatan.

Eega Israa’el bara 1947 hundoofterraa kaasee, lammiileen falasxiin heddu gara Lubnaan baqatuun kaampiilee garagaraa 12 keessa jiraataa jiru. Haa ta’u malee hedduun isaanii abdii gara Falasxiin deebi’uudhaa waan dhabaniif gara Awurooppaa fi biyyoota biroo baqataniiru.


Waraanni Maaleezhiyaa gama hundaan qophaahee jira. Ajaja hoggansa ol aanaa eeggachutti jirra.
Ministeera ittisa Maaleezhiyaa, Hishaamuddiin Husseen


ALHADA: December 10 Akka Sa’aa Biyya keenyaatti Sa’aa  8:00 (2:00PM)

Lammiileen Maaleezhiyaa 10,000 ol tahan, impaasii Ameerikaa Kan magaalaa Jaakaartaa keessatti argamu duratti bahuudhaan, deeggarsa Fakasxiinotaaf qabaniifi mormii mootummaa Ameerikaatiif qaban ibsataa jiru.  Mormitoonni Kumaatamaan lakkaawaman kunniin dhaadannoolee adda addaa qabatanii, “Imbaasii Ameerikaa Magaalaa Al Qudssatti hin hayyamnu, Bilisummaan Al-Qudsiifi Falasxiinotaaf” jechaa mormii isaanii ibsataniiru. 


Gamtaan Biyyota Araabaa murtii Donaald Traamp balaaleffate

Labsii prezdaantii Ameerikaa kan Al-Qudsi/Jerusalem “magaalaa guddoo Isra’eeliiti”jedhu hordofuun, gamtaan biyyoota Arabaa walgahii ariifachiisa magaalaa Kaayiroo keessatti jalqabe. Baniinsa Walgahii ariifachiisaa kanaa irratti Barreessaan Gamtichaa labsii Traamp “murtii hamaa fi fudhatama hinqabne, akkanumas  waldhabdee Falasxiinii fi Isra’eelitiif furmaata barbaadamaa jiru kan diige” jechuun ibse.
Walgahii guyyaa kaleessaa jalqabame kana irratti Ministeeronni haajaa Alaa biyyoota miseensa Gamtaa Araabaa 22 hirmaataa kan jiran tahuun beekameera. Barreessaan Gamticha Ahmad Abul-Geyit haasawa baniinsaa kanaan,”murtiin Ameerikaa seera idil-addunyaa kan cabsee fi kana booda biyyoonni Arabaa Ameerkaan nagaha buusuuf loogii malee hojjatti jennee hin fudhannu”jechuun dubbate.
Labsii Donaald Traamp Arba’aa dabree kana hoggantoonni biyyoota hedduu kan qeeqan yoo tahuu, dachii Falasxiin irratti nageenya buusuuf tattaaffi taasifamaa jiru kan miidhu akka ta’e ibsaa jiru.
Biyyoonni miseensa Mana marii nageenya mootummoota gamtoomanii walgahii ariifachiisaa Jum’aa dheengaddaa  taa’aniin murtii Donaald Traamp cimsanii balaaleffataniiru. Haaluma walfakkaatuun guyyaa Arba’aa irraa jalqabee lammiilee Ameerikaa dabalatee lammiileen biyyoota hedduu murtii Traamp mormuun hiriira bahaniiru.
Odeeyfannoo walqabateen Itti aanaan prezdaantii Ameerikaa Maayik Peens torbee dhufu biyyoota Arabaa kan daaw’atu yoo tahu, Muftiin Yunvarsiittii Azharii fi hoogganaan Kooptikii Masrii Mr Peensi waliin wal arguuf karoora qabame irratti kan hin hirmaanne tahuu beeksisaniiru.
December 9, 2017

Murtee Traamp hordofee mormiin jalqabame guyyaa afraffaaf itti fufee jira. Lammiileen Falasxiin West Baank fi Gaazaa keessa jiraatan loltoota Israa’el wajjiin walitti bu’aniiru. Israa’elis guyyaa kaleessaa Gaazaa irraa rokkeetni natti dhukaafame jettee xayyaaraan Gaazaa haleelte. Loltootni Hamaas lamaa fi lammiileen nagayaa lamas haleellaa xayyaaraa kanaan ajjeefamaniiru. Hiriira mormii guutummaa Falasxiin keessatti godhamaa jiru kanaan haga ammaa namoonni 900 ta’an madaahuu isaanii dhaabbanni fannoo diimaa beeksisee jira. Guutuu Dubbisi…


Haleellaa Boombii Gaazaa irratti raawwatameen, lammiileen falasxiin hanga 2 ajjeefamanii, 20 ol ammoo madaayuun gabaafame. 
Fincilli Falasxiinotaa ammas itti fufee jira. baay’inni namoota miidhamaniitis dachaan dabale.December 8, 2017

Labsii Prezdaantiin Ameerikaa Al-Quds magaalaa guddoo Isra’eel jechuun baase hordofuun mormiin cimee itti fufee jira.


Lammiileen Falasxiin guyyaa sadiif mormii cimaa kan geggeessaa jiran yoo tahu, mormii naannawa weest Baankii fi baha Al-Qudsiitti geggeeffame irratti waraanni mootummaa Isra’eel nama tokko ajjeesuun, namootni 200 ol kan miidhaman tahuu gabaasni ministeerri fayyaa Falasxiin irraa bahe ni mul’isa.

Ministeerri Barnoota Falasxiin akka Lammiileen Falasxiin bahanii fincilaan waamicha godhe hordofuun, barattooni Yuunivarsitii, manneen barnoota Sadarkaa tokkooffaa fi lammaffaa fincila kana irratti hirmaataa kan jiran tahuu gabaafameera.

Mootummoonni biyyoota adda addaatis Labsiin Traamp kun kan ummata Falisxiin fi Isra’eel jiddutti lolli akka cimu godhuu fi nageenya naannichaa booressu jechuun balaleeffatan.

Haaluma walfakkaatuun biyyoota adda addaa keessatti ummanni muslimaa Imbaasiiwwaan Ameerikaa duratti bahuun mormii cimaa dhageessisaa jiraatuu odeeyfannoo ni mul’isa.

 • Magaaloota Afghaanistaan hedduu keessaatis ummanni Muslimaa Jum’aa Har’aa labsii Traamp Al Quds magaalaa guddoo Isra’eeliiti jechuun labse mormuun hiriira bahe
 • Muslimoonni Indooneezhiyaa, Imbaasii Ameerikaa magaalaa guddoo Indooneezhiyaa keessatti argamu fulduraati labsii Traamp mormuun hiriira cimaa geggeessan


December 7, 2017


Walitti Bu’iinsa Waraana Israa’eliifi Lammiilee Falasxiin Jiddutti Uumameen, Namoonni Haga 4 Miidhaman. 

Lammiileen Falasxiin Labsii Doonaald Traamp Momraa oolan. walitti bu’iinsa waraana israa’eliifi lammiilee falasxiin jiddutti uumameen, namoonni haga 4 miidhamaniiru.

December 6, 2017

Doonaald Traamp Magaalaan Al-Quds Magaalaa Guddoo Israa’eliiti Jechuun Labse.

Prezdaant Traamp bara dabre yeroo duula filaannoo gaggeeysaa tureetti wantoota wadaa ummata Ameerikaatiif gale keessaa tokko, Imbaasii Ameerikaa kan Telaaviiviitti argamu gara Al-Qudsiitti jijjiiruu yoo tahu, guyyaa har’aa Ameerikaan magaalaan Al-QUDS magaalaa guddoo Isra’eel tahuu beekamtii kan keennite tahuu labse.
Dhiheenya kana mootummoonni biyyoota Adduunyaa Traamp murtee kana irraa akka deebi’uu qabu akeekkachiisaa turaanis, inni garuu yaada isaa irratti cichee magaalaan Al-Quds Magaalaa Guddo Israa’eel tahuu murteessuun, Bulchiinsi  isaatiis labsii kana galmaan gahuuf ammarraa eegalee hojiitti akka seenuu qabu ajaja dabarsee jira.

Kanuma hordofuun akkuma labsiin kun baheen ummanni Turkiyaatis Imbaasii Ameerikaa kan magaalaa Istaanbuliitti argamu fulduraati bahuun mormii cimaa geggeessa jira, akkasumas mootummaan Turkiyaatis labsii kana kan balaleeffatu tahuu ibse.December 6, 2017

Lammiileen Falsxiin Murtii Ameerikaa mormuun hiriira mormii guyyaa sadihiif turu jalqaban

Donaald Traamp labsii “magaalaa Al-Quds/Jerusalem magaalaa guddoo Isra’eeliiti” jedhu Arba’aa hardhaa kan beeksisu tahuu Waayit Haawus eega mirkaneessee booda, biyyoonni addunyaa heddu mormii dhageessisaa jiru. Traamp karoora isaa kana kaleessa Prezdaant Mahmuud Abbaasiif kan beeksise yoo tahu, Abbaas gama isaatiin Traamp karoora isaa kana yoo kan hin dhiisne tahe, balaa hamaa kan hordofsiissu tahuu akeekkachiise.

Guyyaa har’aa December 6, 2017 ammoo Bulchiinsi Falasxiin har’a irraa jalqabee guyyoota sadiihiif “guyyaa dallansuu” jechuun labse. Haaluma kanaan guyyaa Har’aa  Lammiileen Falsxiin Gaazaa fi Al-Qudsi dabalatee magaalota heddu keessatti mormii cimaa kan gaggeessaa jiran tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.

Ministeerri haajaa alaa Ameerikaan ibsa guyyaa kaleessaa baaseen, guyyoota dhufan kana keessa lammiileen biyyattii Isra’eel dabalatee gara biyyoota jiddu gala bahaa akka hin imalle akeekkachiise.

December 5, 2017

Donaald Traamp Imbaasii Ameerikaa Telaaviiv irraa gara al-Qudsitti jijjiiruuf kan karoorfate tahuu, Prezdaant Mahmuud Abbasitti bilbilaan hime.

Donaald Traamp Imbaasii Ameerikaa Telaaviiv irraa gara al-Qudsitti jijjiiruuf kan karoorfate tahuu, Prezdaant Mahmuud Abbasitti bilbilaan kan hime tahuun gabaafame.
Prezdantiin Falasxiinis, gochi kun nageenya naanichaa fi nageenya addunyaatis booressa jechuun akeekkachiise.

December 4, 2017

Prezdaantiin Turkiyaa, Magaalaan Al-Quds sarara diimaa tuqamuu hin qabne jechuun akeekkachiise

Doonaal Traamp magaalaan Al-Qudsi magaalaa guddoo Israa’eeliiti jechuun labsuuf qophaayaa jiraachuun isaa ni beekama.
Biyyoota mormii cimaa dhageessisaa jiran keessaa Turkiyaan addaa duree yoo taatu, prezdaant Rajab Xayyib Erdogaan haasawa bakka bu’oota Paarlaamaatiif godheen “dhimmi Al-qudsi muslimoota addunyaatiif Sarara diimaa eennuyyuu hin tuqne” jechuun akeekkachiise. 
Erdogaan itti dabaluudhaan, Ameerikaan karoora kana yoo kan hin dhiisne tahe, Turkiyaan walitti dhufeenyaa Israa’el waliin qabdu hunda kan addaan kuttu tahuu hime. Prezdaant Erdogaan haasawa isaa kanaan,Turkiyaan dhaabbata gamtaa biyyoota Islaamaa walgahii ariifachiisaa yaamuudhaan, dhimma Alquds irratti tarkaanfii cimaa tahe fudhachuuf kan qophaayaa jirtu tahuu beeksise.
Haaluma walfakkaatuun biyyoonni Awurooppaatis dhimma Al-Quds ilaalchisee karoora Ameerikaa qeeqaa kan jiran yoo tahu, Przdaantiin Faransaay Emanu’eel Maakroon, Dhimmi Alquds/Jerusalem murtaayuu kan qabu, waliigaltee Falasxiinii fi Israa’eel jiddutti godhamu qofaan tahuu akka qabu, bilbilaan Traampitti himuu isaa gabaasni arganne ni mul’isa.
Haaluma walfakkaatuun mootummaan Sa’udiis gama Imbaasii isaa Waashingitanitti argamuutiin, Ameerikaan karoora kana akka dhaabdu kan gaafate tahuun beekameera.

December 3, 2017

Bulchiinsi Falasxiin dhimmaa Al-Qudsi irraatti walgayiin ariifachiisaan akka waamamu gaafate.

Ministeerri haajaa alaa Falasxiin Riyaad Al-Malik, Dhaabbiileen Gamtaa Biyyoota Arabaa fi Gamtaan Biyyoota Islaamaa, dhimma Al-Qudsi irratti mari”achuuf walgahii hatattamaa akka yaaman kan gaafate tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.
Mootummaan Falasxiin gaafii kana kan dhiheesse, eega Prezdaantiin Ameerikaa Donaald Traamp, “Al-Quds/Jerusalem magaalaa guddoo Isra’eeliiti”, labsii jedhu qopheessaa jiraachuun isaa beekamee booda hogguu tahu, Riyaad Al-Malik dhimma kanarratti hooggantoota Gamtaa biyyoota Arabaafi Gamtaa biyyoota islaamaa waliin bibilaan kan haasawe tahuunis beekameera.  Bulchiinsi Falasxiin, Karoorri Donal Traamp kun mirga abbaa biyyummaa Ummata Falasxiin kan dhiibuu fi naannicha walitti bu’iinsa hamaa keessa kan seensisu akka ta’es akeekkachiiseera.
Haaluma walfakkaatuun Mootummaan Urduunis  haala walgahiin Ariifachiisaan kun itti waamamu irratti, marii kan jalqabe akka tahe gabaasni Rooyitarsirraa arganne ni mul’isa.

Donaald Traamp yeroo duula nafiladhaa adeemsisaa turetti, Prezdaantii tahee yoon filame Imbaasii Ameerikaa Telaaviiv irraa gara magaalaa Al-quds/Jerusalem deebisa jechuun isaa ni yaadatama.

December 2, 2017

Doonald Traamp Magaalaa AL QUDS magaalaa guddoo Israa’el gochuuf sochii eegale. 

Prezdaant Donaald Traamp magaalaan Al-QUDS magaalaa guddoo Isra’eel ta’uu isii beekkamtii kennuuf kan qophaayaa jiru tahuu miidiyaaleen Ameerikaa kan gabaasa jiran yoo tahu, dhimma kana  torbee dhufu keessa labsuuf akka qophitti jirus gabaasni arganne ni mul’isa.

Kanuma hordofuun Dhaabbanni Hamaas ibsa guyyaa har’aa baaseen, Prezdaant Traamp magaalaan Al-QUDS magaalaa guddoo Isra’eeliiti jechuun labsii qopheessaa jiruu fi Imbaasii Ameerikaa gara magaalaa Al-Qudsiitti jijjiiruuf  karoora baase akka dhaabu akeekkachiise.

Hamaas ibsa isaa kanaan, “Karoorri Ameerikaa kun  Magaalaa Alquudsi to’annaa Isra’eel jala kan galchuu fi Lammiilee Falasxiin magaalaa tana keessaa akka ari’aman kan godhu waan taheef biyyoonni Arabaa Ameerikaan karoora kana akka hin raawwanne godhuu qabu” jedhe.

Donaald Tiraamp yeroo duula naa filadhaa geggeessaa turetti, Imbaasii Ameerikaa kan magaalaa Telaviivitti argamu gara magaalaa Al-qudsitti jijjiiruuf wadaa galuun isaa ni yaadatama. Dhimma kana irratti immoo Arba’aa dhufu ibsa ni keenna jedhamee eeggama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button