Waldaan Tokkummaa Ijoollee Waaqoo Guutuu lammiilee buqqifamaniif gargaarsa godhe

Jiilli Ustaaz Haaji Aliyyi Diidootiin durfamu gargaarsa waldaan Tokkummaa Ijoollee Waaqoo Guutuu jedhamu gumaache lammiilee daangaa Somaalee irraa buqqifamanii Godina Baalee aanaa Madda Walaabuu keessatti argamaniif kan geessan tahuu gabaasni naannawa irraa nu dhaqqabe ni ibsa.

Gargaarsi waldaan Kun amma gumaache marsaa lammaffaatiif akka tahes beekkameera. Marsaa duraatiin baasii Birrii 222,000 mana barnoota ijoollee buqqaatotaatiif oolu fi mana kuusaa tokko aanaa Barraaq keessatti kan iaarsise yoo tahu, amma yeroo lammataatiif qarshii 100,000 buqqaatotaaf ijaarsa Masjidaa fi Madarasaaf akka ooluuf kan kennan tahuu gabaasni kun ni ibsa.

Dabalataanis meeshaalee barnootaa keessaa Gabatee Gurraachaa fi chooki kaartona (2) Akkasuma
Daftara (300) qalama (300) ijoollee buqqaatotaatiif geessanii jiru. Haaluma walfakkaatuun waldaan kun Daakuu Kuntaala 20, Paastaa Kaartoona 120 bituun gumaachee jira.

Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

19 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

22 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago