Hojjattoonni Daandii Xiyyaara Ityoophiyaa 36 tahan seeraan alatti hujjii irra aari’amne jedhu

Hojjatoonni dhaabbatichaa dalagaa irraa ari’aman kunniin akka jedhanitti, hoogganatoonni Daandii Xiyyaara Itoophiyaa, dhalattoota Saba Oromoo fi Amaaraa tahuu keennaa qofaaf addatti nurratti xiyyeefatuun karaa seeraan ala taheen hujii irraa nu ari’an jechuun himatan. Itti gaafatamaan dhibbaa addaa kana isaan irraan gahe hoogganaa Dhaabbata Daandii Xiyyaara Itoophiyaa Obbo Tawolde Gabramaariyam tahuu hojjataan dhaabbaticha irraa ari’ame tokko nuuf hime.

Akka hojjataan kun jedhutti:
“Tarkaanfiin nurratti fudhatame kun ulaagaa seeraa kan guutee miti. Mana murtii dabalatee qaamota mootummaa dhimmi ilaallatu hundaaf iyyaannoo dhiheefannus, furmaata tokkollee argachuu hin dandeenye, inumaayyuu doorsisatu nurra gahe. Nu jidduu namni waggaa 30f dhaabbaticha tajaajilaa ture ni jira, kan maatii heddu qabu ni jira, hardha kunoo maatiin keenya nurraa bittinnaa’aa jiru. Hojjataan saba hoogganaa kanaa irraa tahe badii raawwate yeroo 6 ol ari’amee ture hojjitti deebifamee jira. Nuti immoo badii tokko malee sababa eenyummaa keenyaatiif ari’aamnee maatii keenya waliin rakkoof saaxilamnee jirra” jechuun nuuf hime.

Hojjattoonni dhaabbatichaa kunniin jijjiirama Siyaasaa biyya keessa jiru kana abdachuun iyyannoo isaanii hanga waajjira Muummicha ministeeraatti dhiheeffatun deebisaa eeggataa kan jiran yoo tahu, mootummaan gocha seeraan alaa isaan irratti raawwatame kana hubatee tarkaanfii sirreeffamaa hatattamaan akka isaaniif kennu gaafatanii jiru.

 

 

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

22 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago