header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Wixineen tokkummaa hawaasa muslimaa raggaasisuuf qophaaye mariif dhihaate

Koreen Walii galaa jijjiirama dhaabbiilee hawaasa muslimaa irratti qorannoo geggeessuuf hundaaye,Wixinee qajeelfamaa kan tokkummaa hawaasa muslimaa akeeku qopheessee, guyyaa har’aa Ulamaa’ota Mazhaba hunda bakka bu’an hirmaachisuun marii kan geggeesse tahuun beekame. Haaluma kanaan wixineen qajeelfamaa kun Ulamaa’ota hundaaf kan hirame yoo tahu, guyyaa kudhan keessatti yaada isaanii irratti kennuudhaan eega gabbatee booda, wixineen fooyya’e osoo hin raggaasifaminiin dura yaada dabalataatiif, ummataa fi ulamaa’ota naannoolee hunda keessa jiraniif kan dhiyaatu tahuu odeeyfannoon argame ni ibsa.

Dhuma irrattis Wixineen tokkummaa kun, ijaarsa caasaa majlisaa fi seera ittiin bulmaataa ilaalchisee wixineewwan qophaayaa jiran waliin wal simatee, ummataa fi qaamota dhimmi ilaallatuuf dhihaatee eega qulqullaayeen booda ni raggaasifama jedhamee eeggama Wixineen tokkummaa kun waliigaltee hawaasa muslimaa hundaan eega ragga’een booda, mana mare ulamaa’otaa fi majliisa waliigalaa fuulduratti hundeeffamuuf tokkummaa muslimootaa eeguudhaaf qajeelfama ittiin hogganaman tahuun tajaajila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button