Suurawwan Iid alfixrii bara 1440 (2019) Biyyoota Addunyaa garagaraa

finfinneeItyoophiyaa Istaadiyoomii Magaalaa Finfinnee.

Madiinaa Masjiida Qubaa

Maleeziyaa Magaalaa Kuwaalalampuur

Albaaniyaa Magaalaa Tiraana

Kashmiir Magaalaa Katamanduu

Turkiyaa Magaalaa Istaanbuli

Indiyaa Magaalaa Mumbaay

Libiyaa Magaalaa Triipoolii

Indiyaa Magaalaa Niwuu Delhi

Baangilaadiish Magaalaa Dinaajpur

Lubnaan Magaalaa Aman

Falasxiin Magaalaa Al Quds

Madiinaa Masjiida Nabawii

Raashiyaa magaalaa Moskoo

Burkinaafasoo Magaalaa Ouagadougou

Indiyaa

Masri Magaalaa Kaayiroo

Morokoo Magaalaa Salee

 

 

 

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

22 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago