header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-BarruuSeenaa

Umar bin al Khaxxaab Taatee addaa!

Jaafar Beyaan

Gaafa Sahaabtichi colleen Umar ilmi Khaxxaab duree Muslimootaa ture san, bakka qabeenyi Muslimootaa itti walitti qabamurraa gaalli takka badde. Umar, sadarkaan irra jiru osoo isatti hin dhagahamin gaala badde tana barbaadaaf ka’e. Ganda Madiinaa moggaa keessa osoo barbaacharra jiruu Aliy bin Abii-Xaalib iin wal-afaan dhufan.

Aliyyi: Yaa Amiira Muslimootaa! Maal barbaadda?

Umar : Gaalota sadaqaa keysaa gaalli takka badde! Saniin barbaada deema.

Aliyyi: Ajaa’iba! haalli ati itti hojjattu kuni, nama si booda mootomu waa dadhabsiisee. {Kan akka kee eysaa dhufa! If gad qabdee bilchinaan akka ati daleydu kana, eenyumaatu si booda dandahee hojjata? Akka waan jechuu fedheeti Aliyyi}

Umar : Rabbii; ergamaa isaa Muhammad(SAW) nutti ergeenin kakadha! Osoo gaalli takka laga Furaat(kan biyya Iraaqitti arkamutti) kuftee Umar guyyaa Qiyaamaa irraa gaafatama.

Akkana! Umar bin Khaxxaab hanga gaala gahutti waan gaaddisa mootummaa isaa jala jiru eeggachaa ture. Ilma namaatii fi beyladaas ‘irraahin gaafatama’ jechaati hojjata. Mootummaan haqaa akkasi. Mootummaan kijibaafi shira hin qabne Umar faa wajjiin dabarte.

Warra gaggaarii kute irraa Rabbi haa jaalatu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button