header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
AkhlaaqaOg-Barruu

Bara dheengaddaa jaallan waliin soommanaa baane meeqa if biraa dhabne?

Duuti saamtuudha. Nama hedduutu biyyee uffatee, Rabbii isaatin wal gahe. Rabbi haa araaramuuf, Jannataan Rabbi haa qananiisu.
Nus gaafa asii godaannu hin beynu.

Dawaan du’aa yoo jiraate gaarii hojjechuudha. Gaarii hojjechuun ammoo ji’a Ramadaan keessa galata dachaa qabdi. Koottaa! Baatii Ramadaan tana ta dhaammannoo haa Soommannu. As booda Ramadaana biraa eeguu keenya Rabbi qofaatu beeka.

Akka nama Ramadaana biroo gahuuf hin jiraannetti Ibaadaa haa saammannu.
Asiin dura mucucaannee lafa geenyus Ramadaana kanatti fayyadamnee haa kaanu. Hamturraa fagaatanii, qulqullummaan gaarii hojjechuu maaltu caala?

Yaa Rabbi warra karaa kee irra jiraatee, karaa kee irratti du’ee Jannata arkatu nu taasisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button