header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Yaa’iin Waliigalaa Majliisa Federaalaa  torban  dhufutti dabarfame

Yaa’iin waliigalaa majliisa Federaalaa Sabtii boruu irraa hanga Alhada iftaaniitti guyyoota lamaaf magaalaa Finfinnee Hootela Sharaatanitti geggeeffamuuf, Koree boordii majlisichaatiin waamame ture torban dhufutti dabarfamuu ibsame.

Yaa’iin waliigalaa majliisichaa yeroo isaa eeggatee kan geggeeffamuu qabu tahuus, sababa namoonni hoggansa mana marichaa keessa jiran tokko tokko  guufachisaa turaniif osoo hin geggeeffamiin hanga ammatti turuun  komii cimaa kaasee ture.

Kanuuma hordofuun boordiin majlisichaa komii kana furuuf jecha, dambii ittiin bulmaataa majlisichaa kan sagalee calmaa miseensoota mana marichaa  irraa deeggarsa 2/3 yoo argate, akka waamuu danda’u hayyamuuf irratti hundaayuun,  Yaa’ii waliigalaaa mana marichaa Bitootessa 11 fi 12/2013 geeggeessuuf waame ture.

Haata’u malee boordiichi sababa miseensonni mana marichaa   gaaffii torban dhufutti  akka dabarfamu jedhu dhiheessaaniif kan dabarfame ta’uu beeksise.

Haaluma kanaan Yaa’iin waliigalaa mana marichaa, torban dhufu keessa Bitootessa 17 fi 18 akka geggeeffamuuf kan murteeffame ta’u ibsame.

Comment

Back to top button