header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
DhaamsaOg-Barruu

Salaatarraa eeysa jirra?

Salaanni Hundee Islaamaati, Arkaana Islaamaa lammaffaadha. Salaanni wudu’a malee fayyaa hin taatu. Salaatatti seenuuf wudu’a goona. Wudu’a salaataaf jecha goonuun osuma salaatatti hin seenin Kheeyrii hedduu arganna.

 

Hulaan Jannaataa Saddeettan siif banamti.

 

Rasuulli sallallaahu Aleeyhi wasallam akki je’e:

“Namni Wuda’a tolchee wuda’ate, eegasii akkana je’e: Ash’hadu An Laa Ilaaha Illa Allaahu Wahdahu laa Shariika lahu, Wa Anna Muhammadan Abduhuu Waa Rasuuluhu, Allaahuma Ij’alnii Mina At-Tawwaabiin, wa Ij’alnii Min Al-Mutaxxahiriin. Hulaan Jannataa Saddeettan Isaaf banamti, tan fedheen seena.”Tirmiiziitu gabaase

Hikkaan Hadiisaa: Namni tokko salaataaf jecha wudu’a tolchee eega godhatee boode “Allaah Malee haqaan gabbaramaan hin jiru, Wahilli tokkolleen isaaf hin taane, Muhammad gabrichaa fii ergamaa Isaati jechuun ragaan baha. Yaa Allaah warra Towbatuu fii warra qulqulleeyfaturraa na godhi.”Yoo jedhe Hulaan jannataa sadeettan Isaaf banamti.

Hulaan Jannataa saddeettan siif banamuun hangam takka madaala? Jannata hula sadeettiin seenuun maal akka tahe hubachuuf hadiisa Rasuulaa sallallaahu aleeyhi wasallam ka biraa haa laallu. “Bakki hanga halangee/ulee dheeratu kan jannata keeysaa duniyaa fii waan Isii kheysa jiru hundarra caala.”

 

Uleen ykn halangeen waan hanga meetra takkaati. Wanni hangasii qofti kan jannataa duniyaa guutuu fii waan isii kheeysa jiru hunda caala. Duniyaan tuni ganda nuti qubannu qofaa miti, biyya teenya qofallee miti, Duniyaa guutuu tan dhageenyee fii nuti hin dhagayin waan keeysa jiru hundaa wajjiin bakka hanga ulee harkaa dheeratu kan jannataatti hin dhihaattu jechuudha. Duuba wudu’a akka Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam godhee yoo goone, eegasii du’aa”ii gabaabduu gubbatti ibsine san yoo jenne hulaan jannataa sadeettan nuuf banamati jechuudha. Kuni hundi osoo salaatatti hin seenin qophii salaataatti osoo jirruuti.

 

Salaatni Munaafiqummaa fii Ibidarraa nagaya nama baafti.

 

Salaataan Ibidda Jahannam jalaa nagaya bahuutu argama. Akkasuma Munaafiqummaa irraa qulqulluu tahuu keenyaaf ragaan Salaata. Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akkana jedhan: “Namni Rabbiif guyyaa Afurtam (wal jala) Salaata jama’aa Salaate, Kan Takbiirtaa Jalqabaa dhaqqabate (Imaamni hoggaa salaata jalqabu wajjiin Allaahu Akbar jechuun itti seene), waa lamarraa qulqullummaan isaaf katabama: Ibiddarraa qulqullaawaa (nagaya bahaa taha), Ammas Nifaaq (Munaafiqummaa) irraa qulqullaawa.”

Tirmiziitu gabaase.

 

Yaa Obboleeysa! Yaa Obboleeytii! Sadarkaa tana argatuuf qabeenya hangam osoo kennitee jaalatta ? Ibiddarraa ati qulqullaawaadha jechuun siif katabamuu, Ati Munaafiqummaa irraa xaliila jechuun katabamuu caalaa maaltu siif caala? Salaata haa jabeeysinu. Salaatni teenya tollaan hundi tolte.

Rabbi nuuf haa tolchu!

 

Qophii: Ustaaz Jaafar Bayaan (Abuu Muhammad)

 

Back to top button