header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Gorsa

Irra Caaltuu Zikrii

“‹”‹Irra caalaan Zikrii halkaan Jummaa fi guyyaa Jummataa Salawaata. Nabiin (SAW) akkana jedhan:

“Nama Salawaata takka narratti buuse Rabbiin Rahmata 10 isarratti buusa, cubbuu 10 irra haqa, sadarkaa 10 isaaf ol fuudha.

Sallallaahu Aleeyhi Wassalam.

NuuralHudaa 

Soora Qalbii Muslimaa

Back to top button