header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
GorsaOg-Barruu

Dubbii addaan baafadhaa!

Rabbiin ol tahe akkana je’e:
Yaa warra amanatan, yoo namni Faasiqaa (ajaja Rabbii irraa bahaa tahe/cubbaawaan) oduun isinitti dhufe, addaan baafadhaa, Akka Orma (qulqulluu) wallaalaan hin tuyneef, (Yoo oduu Faasiqaa jala deemtan) waan daleeydaniif sheenawoo taataan. Al-Hujuraat: 6

 

Aayaanni tuni warra amane jettee eegalti. Yaa warra Rabbii fii Nabiyyii Isaa sallallaahu aleeyhi wasallam dhugoomsee jala deemu, Yoo namni badii tokko oduu isinitti fide dhara moo dhugaa addaan baafadhaa osoo murtii irra hin geenye, Oduu Isaa irra dhaabbatanii akka nama hin miine, yoo dhara jala deemtanii murtii gootan booda sheenaatu isin mudata nuun jetti. Zamanni amma kheeysa jirru kuni zamana oduun fii wann adda addaa moobilaan facaatu. Kan amantiin hima je’ee dharaa fii dhugaa walitti laaqee facaasuutu jira. kan amantii maqaa balleeysuuf dhara bakka hin qabne amantiitti irkisuutu jira. kan LIKE fi SHARE hedduu argatuuf waanuma afaanitti dhufe hunda dubbatu, katabu fi facaasuutu jira.

 

Rabbiin ‘oduun hoggaa isin geeyse murtii takkallee osoo hin fudhanne addaan baafadhaa’ jedha. Jaarsaa fii jaartii meeqaatamii kan oduu dharaatiif addaan bahe. odoo Rabbiin addaan baafadhaa nuun ja’u. Waahila waliif jaalala qabuu meeqaatu adawwii walitti tahe, sababaa oduu nama cubbaawaa taherraa dhagayan addaan baafachuu dahabaniif. Warri cubbuu dalaguu hin sodaanne, Waan Nabiyyii sallallaahu aleeyhi wasallam hin jedhin meeqaatam akka waan inni jedheetti odeeysan. Kanaaf Rabbiin addaan baafadhaa jedha. Sheeka meeqa kan waan inni hin jedhin irraa odeeyse. kan waanin inni gaafatamee hin deebisin akka waan inni deebisee irraa odeeyse. Addaan baafadhaan ajaja Rabbiiti. Naamusa Muslimootaa tahuu qaba. Oduu facebook irratti dhageenyu hunda dhugoomsuu fii kijibsiisuun dura addaan baafachuu barbaachisa.

 

Ibnu Kasiir Aayaata tana irratti akki je’e; Ulamaa’iin sababaa aayaata tanaa hadiisa nama odeeysu kan haalli isaa hin beekkamne irraa hin qeebalan. Haalli isaa waan hin beekkamneef yoo Faasiqa (cubbaawaa) tahe maalitti beeyna jedhanii didan. Hadiisa Rasuula sallallaahu aleeyhi wasallam irraa namni haasawu kan haalli isaatii fi maalummaan isaa hin beekkamne kijibuu mala jedhanii didaa turan. Amma Facebook irratti namni hin beekkamne waan fedhe kataba, osoo addan hin baafanne kan facaasuu fii kan copy godhee maxxansu heddu. Addaan Baafadhaa! kun adaba warra amaneef Rabbiin dhaame! Addaan haa baafannu!

 

Qophii: Ustaaz Ja’far Bayaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button