header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Gorsa

Waan dubbannuufi hojjannu Rabbumaaf haa goonu

Gosoota Shirkii keessaa tokko Riyaa'(Garsiifata). Akka Rabbiin Garsiifata qalbii teessan keessaa dhiqu kadhaa. Waan dubbannuufi hojjannu Rabbumaaf haa goonu. Dubbii fi hojiin nama Garsiifataaf godhan Kasaaraa dha.

Comment

Back to top button