header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Aqiidaa Kutaa 2ffaa

0%
40
Created on By nuuralhudaa

Aqiidaa

Qormaata Aqiidaa Kutaa 2ffaa

Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 5

Category: Aqiidaa

1. Rabbii fii Ergamaa Isaa jaalachuu kee maaliin mul'ista?

2 / 5

Category: Aqiidaa

2. Ulaagaan ibaadaan ittiin qeebalamtu maali?

3 / 5

Category: Aqiidaa

3. Ayaatoota asii gadii keesssaa Rabbiin aayaata tam keessatti na kadhaa isinii awwaadha jedhe?

4 / 5

Category: Aqiidaa

4. Arshiin Rabbii eessa?

5 / 5

Category: Aqiidaa

5. Tawhiid Asmaa Wassifaat jechuun maal jechu?

Your score is

The average score is 73%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Comment

Back to top button