Qormaata Aqiidaa Kutaa 2ffaa

0%
15
Created on By NuuralHudaa

Aqiidaa

Qormaata Aqiidaa Kutaa 2ffaa

Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 5

Category: Aqiidaa

1. Tawhiid Asmaa Wassifaat jechuun maal jechu?

2 / 5

Category: Aqiidaa

2. Ayaatoota asii gadii keesssaa Rabbiin aayaata tam keessatti na kadhaa isinii awwaadha jedhe?

3 / 5

Category: Aqiidaa

3. Ulaagaan ibaadaan ittiin qeebalamtu maali?

4 / 5

Category: Aqiidaa

4. Rabbii fii Ergamaa Isaa jaalachuu kee maaliin mul'ista?

5 / 5

Category: Aqiidaa

5. Arshiin Rabbii eessa?

Your score is

The average score is 79%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Comments
Loading...