header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Beekumsa Waliigalaa

0%
35 votes, 3.4 avg
433
Created on By nuuralhudaa

Qormaata Beekumsa Waliigalaa

Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 10

1. Gaarri Everest eessatti argama?

2 / 10

2. Rainbow ykn Sabbatni waaqaa halluu meeqa of keessaa qaba?

3 / 10

3. Namni yeroo duraatiif xayyaara hojjate eenyu?

4 / 10

4.

Dachii tana irra ardiiwwan meeqatu jira?

5 / 10

5. Magaalaan Guddoon Jaappaan maal jedhamti?

6 / 10

6. Lafeen akkaan dheeraan qaama keenya keessa jiru kami?

7 / 10

7. Namni yeroo duraatiif telefoona hojjatee badhaafame eenyu?

8 / 10

8. Lafeen irra gabaabduun qaama namaa keessaa eessatti argamti? 

9 / 10

9. Pilaaneetiin irra xiqqoon tami?

10 / 10

10. Pilaaneetiin Lakkuu Lafaa (Earth’s twin) jedhamuun beekamtu Tami?

Your score is

The average score is 54%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Qormaata qopheessutti jirru kana akkamitti madaalta. yoo haalaan si gammachiise urjii 5 nuuf kenni. yoo si gammachiisuu dhabe ammoo urjii 1-4 keessaa hanga barbaadde kenni. galatoomi!

One Comment

  1. Baay’ee gaariidha .garuu gaffiiwaan guyyaa guyyaan dhiyaatuu hin qabdan moo maaliif hin dhiyeessinee?wanta haarayaa nuuf dhiyeessaa

Comment

Back to top button