Huseen Roobaa Aakhirame.

Innaalillaahii Wa’innaa Ileeyhi Raaji’uun!!

Obboleessi Muslimaa Galmee Aman Asaffaa jalatti yakkamee hidhamee ture Huseen Roobaa Aakirame.

Huseen Roobaa galmee Amaan Asaffaa jalatti yakkamee hidhaan waggaa 6 itti murteefamee kan ture yoo tahu, Yeroo mana hidhaa keessa jiru dhukkubsatee hedduu dararamaa turuun isaa ni yaadatama. Eega mana hidhaa irraa hiikamee booda wa’aanaa turus , qadarri Rabbii gahee guyyaa sabatii February 3, 2018  aakhiramee, sirni awwaalcha isaatis guyyaa Alhadaa gaggeeyfamee jira.

Rabbiin Rahmata isaa haa godhu.

Share

Recent Posts

Haroo Baykal

Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan…

19 hours ago

Muduraalee qaqqaalii

Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii…

22 hours ago

Diskas

Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana…

3 days ago

Iddoowwan Xayyaarri irra hin balaliine

Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi…

4 days ago

Miirkaat

Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa.…

4 days ago

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

6 days ago