header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Qormaata

Qormaata Salaataa Kutaa 3ffaa

0%
27 votes, 3 avg
201

Qormaata Salaataa Kutaa 3ffaa

Gaafilee hunda xiyyeeffannaan eega dubbistee booda deebisaa sirrii tahe qofa filadhu.

1 / 5

1. Salaanni Witrii yoom salaatama?

2 / 5

2. Salaanni Dirqamaa maal jedhama?

3 / 5

3. Salaanni yeroo imala deeman walitti hin hidhamne kami?

4 / 5

4. Namni salaata keessatti suuraa Faatihaa irraanfatee eega sujuuda bu’ee booda yaadate maal godhuu qaba?

5 / 5

5. Salaanni imaltuu irratti gabaabsuun danda’amu kam fa?

Your score is

The average score is 62%

Qormaata kana nama birootiif sheer godhi!

Facebook Twitter
0%

Qormaata qopheessutti jirru kana akkamitti madaalta. yoo haalaan si gammachiise urjii 5 nuuf kenni. Namoota birootiifis sheer godhuu hin irraanfatin. galatoomi!

One Comment

Comment

Back to top button